Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị:

Gia Lai nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn giữ vị trí chủ đạo, trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị, tinh thần, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng, một mặt hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị.

Vì vậy, việc quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị là một trong những nhân tố quyết định đến độ tin cậy, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, là cơ sở để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cơ quan quân sự trong tỉnh Gia Lai quan tâm xây dựng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,35% dân số, biên chế 220 ban chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn, 100 Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Trước yêu cầu xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, trước hết là về chính trị, làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, xử lý tốt các tình huống ngay từ cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị cho DQTV, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục theo quy định. Trong tổ chức giáo dục chính trị cho DQTV đã tiến hành biên soạn giáo án, bài giảng sát với tình hình thực tế, từng địa phương. Khi DQTV hoạt động tập trung đã duy trì nghiêm chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự, kịp thời cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước, địa phương, đơn vị, đồng thời định hướng nhận thức cụ thể đối với từng đối tượng; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm nội dung cơ bản, có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng dân quân TP. Pleiku tham gia huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng dân quân TP. Pleiku tham gia huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Bá Bính

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, những năm trước đây, chất lượng công tác giáo dục chính trị có nội dung còn hạn chế như: Việc cập nhật các chủ trương, chính sách và các thông tin mới theo sự phát triển của thực tiễn nhiệm vụ, tình hình, nhiệm vụ của DQTV để bổ sung vào bài giảng chưa kịp thời; các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tuy có đổi mới nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc đánh giá chất lượng giáo dục chính trị vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích; việc sử dụng mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục chính trị chưa nhiều; việc gắn giáo dục chính trị với phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý kỷ luật chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Xuất phát từ thực trạng trên và từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 3 năm vừa qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đánh giá đúng thực chất tình hình, tìm ra nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đồng bộ trong triển khai tổ chức thực hiện. Thông qua các hội nghị rút kinh nghiệm từ cơ sở đến cấp tỉnh, cơ bản đều thống nhất nguyên nhân của những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị cho DQTV thì nhiều, nhưng căn bản nhất vẫn là từ chủ thể giáo dục, nhất là cán bộ trực tiếp giảng bài chưa thật sự chú trọng đến yếu tố đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng; nội dung các bài giảng vẫn lệ thuộc nhiều vào tài liệu mà chưa chú trọng bổ sung những dẫn chứng minh họa cụ thể; phần liên hệ địa phương cũng chưa gắn chặt với thực tiễn; cơ sở vật chất bảo đảm cho giáo dục chính trị còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nhiều bài giảng còn khô khan, thiếu sinh động, chưa thực sự hấp dẫn, lôi cuốn người học nên hiệu quả công tác giáo dục chính trị chưa cao.

Từ kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm thực tiễn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV, gồm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của cơ quan quân sự, người chỉ huy, chính trị viên các cấp đối với công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, người chỉ huy, chính trị viên các cấp là nhân tố quyết định hàng đầu đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV, đồng thời bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị được thực hiện đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó, đã chỉ đạo hàng năm 100% Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chi bộ quân sự có nghị quyết lãnh đạo công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Căn cứ vào chương trình, đối tượng, nhiệm vụ huấn luyện, chính quyền các cấp chỉ đạo ban CHQS cấp xã, ban CHQS cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng, khắc phục hiện tượng “khoán trắng”, “làm thay” trong công tác giáo dục chính trị cho DQTV.

Hai là, tập trung bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị. Đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị là cán bộ kiêm nhiệm, chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS xã, phường, thị trấn có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV. Thực tiễn cho thấy, khi đội ngũ giáo viên có kiến thức, trình độ năng lực sư phạm tốt, phương pháp giảng bài hay, có tính thuyết phục thì nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Vì vậy, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn cho 100% chính trị viên, chính trị viên phó các đơn vị DQTV; 3 lần tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cho chính trị viên, chính trị viên phó từ cấp huyện đến cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo ban CHQS cấp huyện chấp hành, triển khai nghiêm nền nếp, chế độ thông qua, phê duyệt giáo án.

Thông qua tập huấn, hội thi, dự giảng, thông qua giáo án đã phát hiện điểm mạnh, điểm hạn chế, trao đổi kinh nghiệm, chỉ ra hướng khắc phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị cho DQTV. Đánh giá chung về chất lượng giảng dạy có 100% cán bộ giảng dạy đạt yêu cầu, trên 82% khá giỏi, vì vậy đã nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức thực tiễn của DQTV. Kết quả kiểm tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị DQTV: 100% đạt yêu cầu, bình quân trên 76% khá và giỏi. Đây là yếu tố quyết định để làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tổ chức, hoạt động của DQTV thời gian vừa qua.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: Quang Tấn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Pưh tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ. Ảnh: Quang Tấn

Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị cho DQTV. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Bộ CHQS tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai việc đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức học tập, phương pháp truyền thụ kiến thức cũng như nâng cao chất lượng các bài giảng nhằm mang lại hiệu quả trên thực tiễn.

Về nội dung, trên cơ sở kế thừa, phát triển những kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, xác định những nội dung phù hợp với tình hình mới cần tiếp tục duy trì, những nội dung không còn phù hợp thì kiên quyết cắt bỏ, đồng thời bổ sung những nội dung mới, bảo đảm sự cập nhật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Vì vậy đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, pháp luật Nhà nước về DQTV, nhất là đi sâu giáo dục, quán triệt vị trí, vai trò, trách nhiệm của lực lượng DQTV, âm mưu thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương để nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng tình cảm, thái độ, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp giao phó.

Về phương pháp, đã tập trung đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, gắn chặt giữa giáo dục chung, giáo dục riêng, giáo dục bổ trợ, sinh hoạt ngoại khóa. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong các đợt giáo dục phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành Đoàn các xã, phường, thị trấn tổ chức các đêm sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về truyền thống dân tộc; tổ chức thăm, tặng quà đối tượng chính sách; viếng, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; kết hợp với thực hiện các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị của đoàn thể địa phương. Những hình thức, phương pháp sinh động đó đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, nâng cao nhận thức trách nhiệm chính trị của DQTV.

Bốn là, duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp kiểm tra đánh giá nhận thức chính trị, quan tâm đầu tư trang-thiết bị cho giáo dục chính trị. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị thì việc kiểm tra đánh giá nhận thức có vai trò hết sức quan trọng. Khi cán bộ, chiến sĩ DQTV được kiểm tra nhận thức sẽ có tác dụng trực tiếp nâng cao ý thức tích cực, tự giác học tập, trở thành nhân tố kích thích, điều chỉnh quá trình giáo dục đúng hướng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng. Do vậy, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra nhận thức sau mỗi đợt huấn luyện và kiểm tra chính trị năm cho DQTV để đánh giá thực chất nhận thức và rút kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị thời gian tiếp theo.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh quan tâm đầu tư, phân bổ kinh phí, vật chất, nhất là máy trình chiếu, ti vi, loa đài, sách báo, do vậy đến nay, 100% ban CHQS cấp huyện có thao trường huấn luyện tập trung cơ bản đầy đủ các thiết chế văn hóa, pa nô, biển bảng tuyên truyền, 100% cán bộ giảng bài chính trị cho DQTV đã ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu, tăng tính thực tiễn, hình ảnh trực quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị.

Nhờ làm tốt nhiều nội dung biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị đã góp phần xây dựng cán bộ, chiến sĩ DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp, độ tin cậy chính trị ngày càng cao, giác ngộ cách mạng tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV tăng lên, đạt 29,29%, riêng đảng viên trong dân quân đạt 24,27%, thôn đội trưởng là đảng viên đạt 86,74%, bảo đảm 100% chi bộ quân sự có cấp ủy.

Đại tá LÊ TUẤN HIỀN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang làm tốt công tác dân vận

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang làm tốt công tác dân vận

(GLO)- Công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Kbang đã tập trung làm tốt công tác dân vận, góp phần tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới thi đua hoàn thành nhiệm vụ

Tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới thi đua hoàn thành nhiệm vụ

(GLO)- Thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại các đơn vị huấn luyện là hoạt động thường niên của nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp chiến sĩ có thêm động lực trong học tập, huấn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chư Păh: “3 đột phá” xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Chư Păh: “3 đột phá” xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, quyết thắng”, chú trọng thực hiện “3 khâu đột phá”, trong 5 năm (2019-2024), phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.
NATO tập trận lớn, đề phòng xung đột với Nga

NATO tập trận lớn, đề phòng xung đột với Nga

(GLO)- Ngày 5/6, NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất vùng Baltic với sự tham gia của 50 tàu chiến, 85 máy bay các loại và 12.000 binh sĩ đến từ 19 quốc gia thành viên, bao gồm Ba Lan và Thụy Điển, nước tham gia lần đầu tiên kể từ khi gia nhập liên minh quân sự vào tháng 3/2024.