Giáo dục Việt Nam đặt mục tiêu trình độ tiên tiến thế giới vào 2045

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dự thảo "Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045", giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Dự thảo "Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" vừa được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trình bày tại phiên họp chuyên đề do Bộ GD-ĐT, cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, tổ chức.
 

Giáo dục Việt Nam đặt mục tiêu đạt trình độ tiên tiến thế giới vào năm 2045
Giáo dục Việt Nam đặt mục tiêu đạt trình độ tiên tiến thế giới vào năm 2045.


Theo dự thảo này, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục Việt Nam là phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

10 giải pháp nhằm phát triển giáo dục Việt Nam được đề cập trong dự thảo chiến lược bao gồm: Hoàn thiện thể chế; đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đổi mới chương trình, nội dung phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; thúc đấy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo này còn cần thêm nhiều cuộc trao đổi, góp ý. Ban soạn thảo sẽ làm việc sâu hơn với một số chuyên gia, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Theo Yến Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm