Gia Lai: Năm học 2021-2022, tiếp tục thu học phí theo Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh năm học 2020-2021.

Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh năm học 2020-2021.

Riêng xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các quy định khác của pháp luật.

Thời hạn thực hiện đến hết ngày kết thúc năm học 2021-2022.

 

KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm