Gia Lai đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số và xã hội số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-6, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1331/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia và phát triển các nền tảng số của địa phương để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Sử dụng các nền tảng số quốc gia sẵn có để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau. 
Theo đó, đối với phát triển kinh tế số, tỉnh ta đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP của tỉnh (đến năm 2030 đạt 30%); tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10% (đến năm 2030 đạt tối thiểu 20%); tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10% (đến năm 2030 đạt trên 20%); tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% (đến năm 2030 đạt 100%); tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50% (đến năm 2030 đạt trên 70%); tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2% (đến năm 2030 đạt trên 3%). 
Đối với phát triển xã hội số, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80% (đến năm 2030 đạt 95%); tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80% (đến năm 2030 đạt trên 95); tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% (đến năm 2030 đạt trên 70); tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70% (đến năm 2030 đạt trên 80%) ; tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80% (đến năm 2030 đạt 100%); tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50% (đến năm 2030 đạt trên 70%); tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám-chữa bệnh từ xa đạt trên 30% (đến năm 2030 đạt trên 50%). 
Để thực hiện mục tiêu phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số, tỉnh đang hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, phát triển nền tảng số, phát triển dữ liệu số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, phát triển nhân lực số, phát triển kỹ năng số, công dân số và văn hóa số, phát triển doanh nghiệp số, phát triển thanh toán số. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang kinh tế số ngành; chuyển đổi số mạnh mẽ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành, lĩnh vực; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp công nghệ đầu tư phục vụ ngành, lĩnh vực...
Về giải pháp thực hiện, sẽ kiện toàn và tổ chức hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; tổ chức các tổ công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố, thôn, làng với các tổ viên là cán bộ kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng nổ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số “Make in Việt Nam”, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ trên toàn tỉnh. Hợp tác trong và ngoài nước trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào địa phương phù hợp với nội dung Chiến lược. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về kinh tế số và xã hội số; giảm thiểu các tác động tiêu cực của phát triển kinh tế số, xã hội số… 
HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm