Công tác văn hóa chuyển biến tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-11-2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc bằng hình thức trực tuyến kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau 1 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, công tác văn hóa của tỉnh chuyển biến tích cực.
Sau Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa được nâng lên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng tỉnh Gia Lai giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc. Các chủ trương, chính sách, hoạt động văn hóa có sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh; trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; trong xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Công tác xây dựng và phát triển văn hóa được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc xây dựng, phát triển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới được chú trọng và thu được nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm trở lại đây, Trường Cao đẳng Gia Lai đã đào tạo hơn 400 học sinh hệ trung cấp văn hóa, nghệ thuật; mở 15 lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc cho gần 500 học viên; liên kết với các cơ sở giáo dục trong nước mở 5 lớp đại học văn hóa cho 230 sinh viên. Việc dạy và học các môn Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật trong trường phổ thông, trường cao đẳng đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa ngày càng được kiện toàn và củng cố. Các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao được sáp nhập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm bố trí phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, dự toán chi ngân sách cho sự nghiệp văn hóa-thông tin, phát thanh-truyền hình, thể dục thể thao là hơn 127,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2021.
Truyền dạy cồng chiêng. Ảnh: Phan Nguyên
Truyền dạy cồng chiêng. Ảnh: Phan Nguyên
Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển được chú trọng. Các cơ quan khối tuyên truyền của tỉnh đã có nhiều bài viết, tin, ảnh, phóng sự thông tin, phản ánh những cách làm hay, sáng tạo của cơ quan, đơn vị và tinh thần đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây tác hại đến văn hóa của dân tộc. Trong 1 năm qua, Báo Gia Lai đã đăng tải hàng ngàn tin, bài, ảnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã thực hiện trên 200 tin, bài, phóng sự phát trên sóng phát thanh, truyền hình; các địa phương trong tỉnh có gần 400 tin, bài tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tổ chức được 354 buổi tuyên truyền văn nghệ, chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Bảo tàng tỉnh đã đón, phục vụ 57 đoàn khách với hơn 16.800 lượt người; tổ chức 5 đợt triển lãm thu hút gần 10.000 người tham quan. Hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh có 675.827 bản sách phục vụ độc giả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức gần 1.000 buổi biểu diễn văn hóa-văn nghệ phục vụ người dân.
Công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 34 di tích, cụm di tích di sản văn hóa vật thể đã được xếp hạng. Trong đó có 1 quần thể với 9 cụm di tích được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Gia Lai có 1 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; 7 hiện vật, bộ hiện vật (với tổng số 27 hiện vật) đã được đăng ký cổ vật. Theo thống kê, toàn tỉnh còn lưu giữ được 5.655 bộ cồng chiêng; có khoảng 900 nghệ nhân đánh chiêng giỏi và 60 nghệ nhân biết chỉnh chiêng.
Nghệ nhân Đinh Jam (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) hướng dẫn kỹ thuật đánh cồng chiêng cho thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Minh
Nghệ nhân Đinh Jam (làng Leng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) hướng dẫn kỹ thuật đánh cồng chiêng cho thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Minh
Công tác trùng tu, bảo tồn các di sản, di tích cấp quốc gia, các làng nghề truyền thống được các ngành, địa phương quan tâm. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh thành lập được hơn 100 đội cồng chiêng. Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số đã thành lập các đội cồng chiêng tham gia các hội thi do địa phương và Trung ương tổ chức. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng liên quan đến hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc cho các em học sinh tại các trường phổ thông. Ngành Văn hóa và các địa phương đã tổ chức phục dựng 8 lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Các lễ hội phù hợp với tập quán truyền thống, thuần phong mỹ tục, văn hóa của từng địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả về phòng-chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo quy định. Trong năm 2022, các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc xây dựng hồ sơ khoa học các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh đề nghị xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, quảng bá, triển lãm chuyên đề về di sản; phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động về nguồn cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với di sản… được triển khai thực hiện hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.
Phát huy kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, chúng ta cần tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của sự nghiệp phát triển văn hóa, gắn việc phát triển văn hóa với kinh tế-xã hội của địa phương. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động văn hóa phù hợp tình hình của địa phương. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao bổ ích, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng tầm nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hưởng thụ văn hóa, hòa nhập với cộng đồng và bảo vệ bản sắc văn hóa vốn có của địa phương.
Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Chăm lo đầu tư cho công tác bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khôi phục các làng nghề truyền thống, các di sản văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc; xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, nếp sống lành mạnh, bài trừ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội hóa về văn hóa, thể thao và du lịch. Có các giải pháp cụ thể để xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa-văn nghệ. Làm tốt công tác quản lý các loại hình thông tin và truyền thông để định hướng tư tưởng, văn hóa và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là cho thanh-thiếu niên. Chủ động đấu tranh phòng-chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.
TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm

Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

Phục dựng lễ hội: Đòn bẩy phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- 5 năm qua, hàng chục lễ hội truyền thống được phục dựng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy hệ thống lễ hội của các dân tộc thiểu số vô cùng phong phú, đặc sắc. Đây cũng là tài nguyên vô giá để định hình các sản phẩm du lịch, nhất là loại hình du lịch cộng đồng.
Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

Người khuyết tật tận tâm gìn giữ nghề truyền thống

(GLO)-

Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã nỗ lực vượt lên số phận để cải thiện cuộc sống. Không những thế, họ còn đóng góp tích cực cho việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

Pleiku có 157 bộ cồng chiêng

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 157 bộ cồng chiêng, 682 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, xoang, 4 nghệ nhân chỉnh chiêng và 27 đội văn nghệ có sử dụng cồng chiêng.
Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ Đăk Pơ Pho bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Tiếng dệt vải bần bật, mạnh và dứt khoát xua tan cái im ắng quanh không gian ngôi nhà rông. Thanh âm của các khung dệt tạo nên giai điệu gần gũi và thân thuộc. Đó là một buổi sinh hoạt trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm của phụ nữ xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

(GLO)- Cách đây hơn 2.500 năm, vào ngày rằm tháng tư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ. Suốt quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh, Đức Phật đã để lại cho nhân loại một hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, hòa hợp và phát triển.
Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

(GLO)- Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.