Từ khóa: chỉnh đốn Đảng

Gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

(GLO)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển”, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; mang tính quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước.
Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.
Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

(GLO)- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1385-QĐ/TU ngày 24-4-2019 về cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy viên cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
Tự soi, tự sửa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự soi, tự sửa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng với việc áp dụng một số văn bản chỉ đạo của Đảng một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với công tác “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và “then chốt của then chốt”-vấn đề cán bộ của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(GLO)- Trong không khí cả nước chào đón năm Quý Mão -2023, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi (3/2/1930-3/2/2023), sáng 19/1 (tức ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Dần), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

(GLO)- Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt“, trong những năm qua, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị“ cũng như các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ.
Chư Sê nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

Chư Sê nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

(GLO)- Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Huyện ủy, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường giáo dục, quán triệt văn bản, nghị quyết, chỉ thị của các cấp, nhiệm vụ của đơn vị, làm cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng-quân sự của lực lượng vũ trang huyện; chỉ đạo thực hiện giáo dục chính trị cho DQTV, DBĐV tại đơn vị bảo đảm hoạt động có nền nếp, đúng quy chế.
Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt thực hiện phương châm "tự soi, tự sửa"

Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt thực hiện phương châm "tự soi, tự sửa"

(GLO)- Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa“, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã làm tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đức Cơ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

Đức Cơ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

(GLO)- Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) quan tâm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến quan trọng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.