Từ khóa: chỉnh đốn Đảng

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ia Rbol đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và cũng là kinh nghiệm quý báu của Đảng ta.
Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

Chư Păh chú trọng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư

(GLO)- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1385-QĐ/TU ngày 24-4-2019 về cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh yêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn và cấp ủy viên cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.
Tự soi, tự sửa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự soi, tự sửa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(GLO)- Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng với việc áp dụng một số văn bản chỉ đạo của Đảng một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với công tác “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng và “then chốt của then chốt”-vấn đề cán bộ của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(GLO)- Trong không khí cả nước chào đón năm Quý Mão -2023, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi (3/2/1930-3/2/2023), sáng 19/1 (tức ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Dần), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ươm mầm những "hạt giống đỏ" trong trường phổ thông

Ươm mầm những "hạt giống đỏ" trong trường phổ thông

(GLO)- Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng là học sinh, sinh viên. “Ươm mầm“ những “hạt giống đỏ“ trong các trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ của xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.
Mang Yang tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân

Mang Yang tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân

(GLO)- Hàng năm, Huyện ủy Mang Yang đều ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Qua đó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, phát huy tốt trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống người dân, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt thực hiện phương châm "tự soi, tự sửa"

Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai quán triệt thực hiện phương châm "tự soi, tự sửa"

(GLO)- Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa“, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã làm tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.
Đức Cơ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

Đức Cơ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

(GLO)- Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng bộ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) quan tâm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo những chuyển biến quan trọng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Gia Lai đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Gia Lai đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(GLO)- Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị càng có vai trò quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, động lực và quyết tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.