Gia Lai đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị càng có vai trò quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, động lực và quyết tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Lan tỏa chủ trương của Đảng

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền việc triển khai thực hiện, những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm… đã tạo được sức lan tỏa tích cực, thúc đẩy ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Phương thức thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng trong điều kiện mới. Ngoài các hội nghị chuyên đề, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh đã quan tâm kết hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động thông tin tình hình thời sự, cuộc thi tìm hiểu; dành nhiều dung lượng phản ánh tình hình, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm tuyên truyền. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập, tổ chức vận hành và sử dụng hiệu quả các trang, cổng thông tin điện tử, tài khoản trên mạng xã hội để theo dõi, nắm bắt dư luận, đồng thời thông tin, tuyên truyền, lan tỏa nhanh chóng thông tin tích cực; vạch trần, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, phản động. Hoạt động thông tin, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội đã góp phần tạo thành thế trận tuyên truyền cơ bản đồng bộ, phù hợp, hiệu quả.

  Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tổ chức tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: V.C
Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tổ chức tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: Vũ Chi


Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sự chi phối của nhiều yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan, công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có thời điểm chưa kịp thời; phương thức tuyên truyền còn thiếu sắc bén, chưa thuyết phục, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Tần suất tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn chưa tương xứng với các lĩnh vực khác; thiếu những bài viết sắc bén giải đáp, làm rõ các vấn đề quan trọng, những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới cần được tiến hành hiệu quả hơn nữa. Để làm được điều này, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Công tác tuyên truyền phải “đi trước mở đường”, thúc đẩy và củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tạo thành động lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cần xác định công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, cấp ủy các cấp giữ vai trò chỉ đạo, định hướng; các cơ quan báo chí, truyền thông, lực lượng chuyên trách làm công tác tuyên truyền giữ vai trò nòng cốt; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên giữ vai trò tham gia thực hiện, hỗ trợ lan tỏa nội dung thông tin.

Nội dung công tác thông tin, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc nêu chủ trương, đường lối, phản ánh, mô tả kết quả, nặng về phòng ngừa mà cũng phải có sự chủ động tham gia hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các hành vi, biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy vai trò, sứ mệnh của mình trong thực hiện tốt phương châm cân đối, hài hòa giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Người làm nhiệm vụ tuyên truyền trước hết “phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để công tác thông tin, tuyên truyền mang giá trị và hấp dẫn, cán bộ làm công tác tuyên truyền phải am hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng ta, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật tình hình thời sự cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông đại chúng. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên về kỹ năng, phương pháp, cách thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ tham mưu ở lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để họ có thể phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh giới thiệu những vấn đề mang tính nghiên cứu chiều sâu, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn thì hoạt động thông tin, tuyên truyền những kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đến rộng rãi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền truyền thống như hội nghị học tập, quán triệt, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể, Nhân dân, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi… cần chú ý nhiều hơn đến việc thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Cách thức tiếp nhận thông tin này đã trở thành xu hướng khách quan, tất yếu của đại bộ phận người dân, nhất là thế hệ trẻ. Cần có sự đầu tư thích đáng cả về lực lượng, phương tiện, kỹ năng tuyên truyền để có thể tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, hướng tới mục tiêu làm chủ, dẫn dắt luồng thông tin trên không gian mạng xã hội, hạn chế tối đa các thông tin sai trái, độc hại có thể tác động đến đời sống xã hội.

 

TỐNG THỚI MỐC

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.