Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Với quyết tâm chính trị cao, công tác PCTN, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 2 phương diện phòng ngừa và phát hiện, xử lý; từng bước kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, tiêu cực được tăng cường, từ đó tạo được sự đồng thuận xã hội cũng như toàn hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ đấu tranh PCTN, tiêu cực. Thể chế PCTN, tiêu cực ngày càng hoàn thiện, khắc phục sơ hở, bất cập, nhất là về thể chế quản lý kinh tế-xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng được chú trọng thực hiện đồng bộ, phối hợp hiệu quả cơ chế phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật; nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã bị xử lý do liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; thu hồi số tiền sai phạm khá lớn nộp vào ngân sách nhà nước. Qua đó đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa cao và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn tâm lý nể nang, ngại đấu tranh với biểu hiện, hành vi tham nhũng; chưa coi trọng công tác theo dõi, giám sát, giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý các sai phạm về kinh tế có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng, kinh tế. Bên cạnh đó, thực tế vẫn còn tâm lý làm việc cầm chừng, sợ sai do quy định của pháp luật chưa thống nhất, còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ và nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao đã bị xử lý. Hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực còn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Một số cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu trong giải quyết công việc hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời...

 Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đăng Vũ
Ảnh minh họa: ĐĂNG VŨ


Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa phát huy vai trò lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chưa chú trọng giáo dục liêm chính, trọng danh dự cho cán bộ, đảng viên; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thiếu gương mẫu, không chịu rèn luyện, tu dưỡng, suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan, đơn vị trong PCTN, lãng phí còn hình thức; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện chủ yếu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Thể chế chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗ hổng dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; trong khi đó, các hành vi tham nhũng, tiêu cực hết sức tinh vi, khó phát hiện; do người có chức vụ, quyền hạn thoái hóa, biến chất cấu kết, móc nối thực hiện. Hơn nữa, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng công tác đấu tranh PCTN để tuyên truyền chống phá, cho rằng đây là đấu tranh, thanh trừng nội bộ trong Đảng.

Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Huy động sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống chính trị của tỉnh trong đấu tranh PCTN, tiêu cực và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan PCTN, tiêu cực.

Xác định rõ PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng đơn vị, địa phương; vừa thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do đó, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách và là đột phá. Quyết tâm xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”, cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám tham nhũng”, cơ chế bảo đảm để “không cần tham nhũng” và giáo dục đạo đức, liêm chính để “không muốn tham nhũng”; đồng thời phải tiến hành đồng bộ “4 trụ cột” (không thể, không dám, không cần, không muốn) nêu trên, tuân thủ đúng quan điểm, chủ trương và có sự vận dụng phù hợp giữa phòng ngừa và xử lý, không được tách rời, nặng mặt này, nhẹ mặt khác.

Quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ. Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác cán bộ; kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và không kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong PCTN, tiêu cực.

Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác PCTN, tiêu cực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng PCTN, tiêu cực. Lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức làm công tác tham mưu trong lĩnh vực PCTN, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này theo đúng quan điểm của Đảng là “phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng”.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đức tính liêm khiết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu công tác. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp. Ngoài ra, cần có cơ chế quan tâm chăm lo cuộc sống cho cán bộ, công chức để tạo động lực phát huy năng lực làm việc, giữ vững đạo đức công vụ, không suy thoái, không tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán lĩnh vực PCTN, tiêu cực một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, dự án dễ phát sinh tiêu cực, những đơn vị, địa phương có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả cơ chế xử lý tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực và các cán bộ, đảng viên có sai phạm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát.

Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng chất lượng công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Gắn công tác PCTN, tiêu cực với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn PCTN, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và người dân trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan chức năng trong PCTN, tiêu cực; tích cực, mạnh dạn phát hiện, tố giác những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt công tác bảo vệ, khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

 

ĐẶNG NGỌC LINH
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.