Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.

Nhân dân quan tâm, ủng hộ, đánh giá cao

Cuộc điều tra được thực hiện qua môi trường internet (mạng xã hội Facebook, Zalo) trên quy mô toàn tỉnh đã thu hút 16.531 cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia trả lời phiếu. Căn cứ kế hoạch điều tra, báo cáo tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu 10.000/16.531 phiếu thu được theo 6 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức (30% số phiếu); cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang, người làm kinh doanh, dịch vụ, học sinh, sinh viên (20% số phiếu); công nhân, nông dân và quần chúng nhân dân (50% số phiếu). Kết quả, trong số người được hỏi, 75,83% trả lời rất quan tâm đến vấn đề này; 22,37% trả lời có quan tâm nhưng không nhiều; 0,96% không quan tâm và 0,84% chọn phương án khó trả lời. Điều đó chứng tỏ công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực do Đảng ta phát động, lãnh đạo được các tầng lớp nhân dân rất quan tâm và xem đây là nhiệm vụ “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Khi được hỏi về những kết quả nổi bật, đáng phấn khởi trong công tác PCTN, tiêu cực từ năm 2013 đến nay, có 78,91% số người được hỏi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong công tác PCTN, tiêu cực; 57,78% đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của Đảng đối với cán bộ, đảng viên có hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; 55,31% đánh giá cao sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; 46,8% đánh giá cao việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, 46,13% người được hỏi đánh giá cao việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở, bất cập trong các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực; 46,06% đánh giá cao công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; 43,86% đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PCTN, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; 41,57% đánh giá cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực.

  Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ảnh: Vĩnh HoàngĐánh giá về những chuyển biến trong công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh trong thời gian qua, có 64,74% ý kiến được hỏi đồng tình với nhận định “công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước chuyển biến rõ rệt, tích cực trên cả hai phương diện phòng ngừa và phát hiện xử lý”. Tiếp đến là công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện tích cực, nghiêm minh, đúng pháp luật (40,73%); công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; đã phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm (37,96%); vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí ngày càng được phát huy (33,42%); việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai tương đối đồng bộ và phát huy tác dụng tốt (31,72%).

Về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực của tỉnh trong thời gian qua, có 42,88% số người được hỏi đánh giá đạt hiệu quả; 23,94% đánh giá đạt hiệu quả khá và 13,51% đánh giá đạt hiệu quả rất cao. Chỉ có 9,26% số người được hỏi cho rằng không đạt hiệu quả và 10,41% chọn phương án khó trả lời. Điều đó cho thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 2 phương diện phòng ngừa và phát hiện, xử lý.

Tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, công tác PCTN, tiêu cực ở tỉnh ta vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. 44,63% số người được hỏi cho rằng 2 hạn chế, tồn tại lớn nhất hiện nay trên lĩnh vực này là một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, “nói không đi đôi với làm” trong đấu tranh PCTN, tiêu cực; 42,11% cho rằng số vụ tham nhũng, tiêu cực được phát hiện vừa qua còn ít so với thực tế; 33,36% cho rằng tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng còn thấp; 30,05% đánh giá hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực hiệu quả thấp; 29,74% đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PCTN, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên và người dân chưa thực sự hiệu quả; 29,07% cho rằng chưa thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Về các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian đến, theo kết quả điều tra, 81,7% số người được hỏi cho rằng cần phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đối với công tác PCTN, tiêu cực. Tiếp đến lần lượt là: nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh (62,83%); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra lĩnh vực PCTN, tiêu cực một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (59,17%); kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách (59,05%); có cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung (54,11%); xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch (52,89%); xử lý nghiêm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, “nói không đi đôi với làm” trong đấu tranh PCTN, tiêu cực (51,47%); đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt” (50,74%); xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kịp thời bố trí cán bộ sang vị trí khác, làm công việc khác sau khi bị kỷ luật do tham nhũng, tiêu cực (50,28%). Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người dân (47,15%); có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc (44,76%); đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (42,14%); thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (41,51%); tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội và PCTN, tiêu cực (41,47%); phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, cơ quan báo chí và người dân trong giám sát, phản biện xã hội đối với công tác PCTN, tiêu cực (42%); kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (41,5%); tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực (38,24%).

 

TỐNG THỚI MỐC

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.