Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (tiền thân là Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh) được thành lập vào tháng 12-1970. Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhanh chóng ổn định, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng đi vào nền nếp.

Phát huy vai trò lãnh đạo

Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành nhiều kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đều đánh dấu sự trưởng thành, phát triển về mọi mặt. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tiễn, song Đảng bộ Khối vẫn không ngừng phát triển. Từ ngày đầu thành lập với 7 chi bộ cơ sở và 8 Đảng bộ cơ sở, đến nay, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã có 114 tổ chức cơ sở Đảng (50 Đảng bộ cơ sở, 64 chi bộ cơ sở) với gần 4.900 đảng viên. Cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối khi mới thành lập chỉ có 3-5 đồng chí thì đến nay đã có các ban chuyên môn như: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng và Đoàn khối với tổng số 23 cán bộ, công chức.

 Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Cũng trong 52 năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh qua các thời kỳ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ. Việc củng cố, xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm thường xuyên. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thành các chương trình, nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét ở hầu hết các chi bộ. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên, hầu hết các tổ chức Đảng đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt, thực sự có tác dụng ngăn ngừa và giáo dục, hạn chế được những vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn về tổ chức, cán bộ; phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu; nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Kết quả hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đảm bảo theo tỷ lệ quy định và có trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Qua đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với những thành tích và đóng góp to lớn đó, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; được Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Nhiều Đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong Khối cũng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát huy truyền thống tốt đẹp trong 52 năm xây dựng và phát triển, trước yêu cầu đổi mới của đất nước và của tỉnh, trước những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức mới, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, để tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo các tổ chức Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy cơ sở và từng cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là trong việc lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bằng việc cụ thể hóa quan điểm, đường lối, các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết hợp chặt chẽ giữa việc lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối với lãnh đạo thông qua vai trò của cá nhân đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Hai là, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc thực sự dân chủ, sâu sát cơ sở, có chương trình, kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc; đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề, chất lượng chi bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát của cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Năm là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật và có hiệu quả.

Sáu là, tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.  

Kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhìn lại chặng đường lịch sử đã đi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối có quyền tự hào với những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước, tự hào về vùng đất Gia Lai thân yêu đang chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường đổi mới và hội nhập.

 

 PHẠM THỊ TỐ HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.