.
.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

"Tự soi, tự sửa" góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Phú Thiện

Thứ Tư, 23/11/2022, 10:52 [GMT+7]
.
(GLO)- Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) thông qua Kế hoạch sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục quán triệt và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
 
 
Triển khai trong toàn Đảng bộ
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động; phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức, chiếu lệ. Quá trình thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện trước.
 
Về nội dung sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định gồm: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); nội dung Kết luận số 21-KL/TW và các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); chuyên đề toàn khóa và nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh; các quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương.
 
Về đối tượng, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định gồm: Tập thể Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập thể Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; tập thể Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và từng thành viên của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng ủy; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và từng thành viên chi ủy chi bộ; tập thể và từng cá nhân Thường trực HĐND các xã, thị trấn; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã, thị trấn; cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và từng thành viên chi ủy chi bộ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên toàn huyện.
 
Huyện ủy Phú Thiện tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” (1945-2020). Ảnh: Vũ Chi
Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” (1945-2020). Ảnh: Vũ Chi
 
Về hình thức tiến hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện chỉ đạo: Đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có) tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên hội ý Thường trực Huyện ủy hàng tuần và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Thường trực Huyện ủy tiếp theo, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy vào phiên họp định kỳ cuối tháng.
 
Đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng tiếp theo, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào phiên họp định kỳ hàng quý.
 
Đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX và các đồng chí Huyện ủy viên khóa XIX: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp Ban Chấp hành định kỳ hàng quý và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Ban Chấp hành tiếp theo.
 
Đối với tập thể và cá nhân trong Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND huyện: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo của từng tổ chức.
 
Đối với Mặt trận và các đoàn thể huyện: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” ở cấp mình hàng tháng; đồng thời, triển khai tới Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn và đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo của từng tổ chức.
 
Đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo.
 
Đối với các cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và từng thành viên của chi ủy chi bộ: Trên cơ sở nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dư luận xã hội (nếu có) và qua báo cáo, phản ánh của đảng viên, hội viên tiến hành “tự soi, tự sửa” ở chi bộ hàng tháng.
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên ở các cơ quan, đơn vị: Tiến hành “tự soi, tự sửa” thường xuyên và trong phiên họp định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị mình và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp cơ quan tiếp theo.
 
Bảo đảm thực chất, hiệu quả
 
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, 40/40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị và qua phản ánh của dư luận xã hội. Theo đó, từ tháng 5-2022 đến nay, Thường trực Huyện ủy hàng tuần đều tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hàng tháng và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức được 1 kỳ sinh hoạt vào đầu tháng 7-2022. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và cơ sở đã tổ chức hàng trăm cuộc sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, có gần 2.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.
 
Để tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề cao vai trò nêu gương với tinh thần “trên trước, dưới sau”, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy “tự soi, tự sửa” trước, sau đó mới đến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tập thể các cơ quan, ban ngành; các đồng chí lãnh đạo “tự soi, tự sửa” trước sau đó mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Để phục vụ các buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tuần, tháng, quý tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn huyện và thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí có liên quan đến địa phương; trên cơ sở báo cáo này và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, trong tháng, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét, tự soi rọi vào nhiệm vụ của mình để chỉ đạo giải quyết, đồng thời có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp theo và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 
Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội, qua trang fanpage Tuyên giáo Phú Thiện và fanpage của các cơ quan, đơn vị… Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân. Qua đó, đợt sinh hoạt đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”.
 
Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức hiệu quả, đảm bảo thực chất; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân. Từ đó, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
NGUYỄN HOÀNG PHONG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện
 
.