Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng  ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Trần Vương

10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm tới

Với vai trò là yếu tố then chốt, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trở thành yếu tố quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng  ảnh 2

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.Vương

Nhận thức rõ vai trò to lớn, nặng nề đó của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm tới. Đó là:

1) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong mỗi giai đoạn.

2) Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh phản bác những âm mưu, luận điệu chống đối, phá hoại.

3) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, đồng thời với tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức.

4) Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

5) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên.

6) Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu.

7) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; hoàn hiện các quy chế, quy định; kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước.

8) Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; hoàn thiện và thực hiện quy chế, chế định về sự giám sát của nhân dân đối tổ chức đảng, đảng viên.

9) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và phúc lợi công cộng cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

10) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, bao gồm từ công tác lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giám sát quyền lực, cho đến phương pháp ra nghị quyết quán triệt học tập nghị quyết, nghiên cứu lý luận.

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho hay, nhận định những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, ngay từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1.1994), Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của tình trạng này và coi đó là một trong bốn nguy cơ đối với cách mạng Việt Nam.

Tại các kỳ Đại hội Đảng và nhiều hội nghị Trung ương tiếp theo, Đảng ta đã có những đánh giá thẳng thắn về các nguy cơ này.

Các nghị quyết Trung ương 4 khoá XI năm 2012, đặc biệt là từ Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII thì nhiệm vụ chống tiêu cực, chống suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên được làm bài bản hơn, với quyết tâm chính trị cao hơn. Do đó cũng mang lại kết quả rõ rệt hơn.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với sự tồn vong của Đảng  ảnh 3

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh: Nhật Bắc

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhận định “Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp”.

Vì vậy, đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Link bài gốc: https://laodong.vn/thoi-su/xay-dung-chinh-don-dang-co-y-nghia-song-con-voi-su-ton-vong-cua-dang-1142266.ldo

Có thể bạn quan tâm

Bám sát công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm báo chí tạo sức lan tỏa

Bám sát công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm báo chí tạo sức lan tỏa

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) tỉnh Gia Lai năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng 8-3.
Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Đảng bộ huyện Kbang nâng cao hiệu quả công tác giám sát

(GLO)- Trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

(GLO)- Ngay sau khi các cấp ủy cấp trên có văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ.
Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

Pleiku triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023

(GLO)- Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng chủ trì hội nghị.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật Đảng đã có nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng-chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh luôn quan tâm tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ra Quyết định số 1338-QĐ/TU ngày 31-5-2010 ban hành Quy chế công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị và gần đây là Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22-11-2021 (thay thế Quyết định số 1338-QĐ/TU). Theo đó, cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTDV đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

(GLO)- Sáng 15-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.