Pleiku xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của nhiệm vụ then chốt”, trong những năm qua, TP. Pleiku (tỉn Gia Lai) đã thực hiện nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị” cũng như các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên về công tác cán bộ.
 

 

Chú trọng công tác cán bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26-3-2002 về công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31-5-2013 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020 cùng các quy định, quy chế về công tác cán bộ khá chặt chẽ, đồng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật trong từng giai đoạn cụ thể.

Đến nay, đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố có bước phát triển, trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, bảo đảm về số lượng, có cơ cấu hợp lý; phần lớn cán bộ được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trình độ, kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao. Hiện nay, các cơ quan cấp thành phố có 177 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 41 thạc sĩ (chiếm 23,2%); 129 đại học (chiếm 72,9%); 7 cao đẳng, trung cấp (chiếm 3,9%); về trình độ lý luận chính trị: 70 cao cấp, cử nhân (chiếm 39,5%); 75 trung cấp (chiếm 42,4%); 7 sơ cấp (chiếm 6,2%). Thành phố có 2.211 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cán bộ, công chức cấp xã là 462 người, trong đó: cán bộ chuyên trách 237 người, công chức 225 người. Về cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp thành phố chiếm 28,4%; cán bộ dân tộc thiểu số cấp thành phố chiếm 3,4%; cán bộ nữ cấp xã chiếm 43,7%; cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã chiếm 4,1%. Đặc biệt, trong 22 xã, phường của thành phố có 23 cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt (7 bí thư, 11 phó bí thư thường trực, 5 chủ tịch UBND). Điều đó thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.

 Các đại biểu dự hội thảo khoa học với chủ đề “Đảng bộ TP. Pleiku xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị-Thực trạng và giải pháp”. Ảnh: Phương Dung
Các đại biểu dự hội thảo khoa học với chủ đề “Đảng bộ TP. Pleiku xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị-Thực trạng và giải pháp”. Ảnh: Phương Dung


Để đạt được những kết quả quan trọng trong công tác cán bộ, thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 26-3-2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31-5-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn từng bước trưởng thành, có bề dày kinh nghiệm, phát huy năng lực, sở trường và được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở. Trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ nguồn của thành phố được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, được quan tâm, tạo điều kiện cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhiều cán bộ được bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, thành phố (có 8 đồng chí đã chuyển công tác giữ các vị trí lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh; 9 đồng chí là cấp ủy viên thành phố; 21 đồng chí là trưởng, phó các cơ quan thành phố; 31 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt xã, phường; 11 đồng chí là trưởng, phó các đoàn thể xã, phường). Đây là nguồn cán bộ quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ của thành phố giai đoạn hiện nay và trong thời gian đến.

Thành phố đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới, chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo cấp ủy khóa mới đổi mới trên 1/3 cấp ủy hiện tại. Nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 98,5%, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị chiếm 53%; các đồng chí quy hoạch cấp trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 97,4%, trình độ trung cấp chính trị trở lên chiếm 93,3%; các đồng chí quy hoạch chức danh chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 73%, trình độ trung cấp chính trị trở lên chiếm 90,2%. Quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ được tiếp cận, cọ xát với thực tiễn nên có bước trưởng thành nhanh chóng, qua đó khắc phục đáng kể hiện tượng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, tạo nên những chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là cấp xã. Từ năm 2015 đến nay, đã luân chuyển từ thành phố xuống xã, phường 15 cán bộ lãnh đạo, quản lý; điều động 62 cán bộ, công chức diện phải luân chuyển, điều động; bổ nhiệm 159 cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 93 cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, thành phố chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ thông qua kế hoạch 5 năm và hàng năm; khuyến khích, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ, hoàn thiện về kỹ năng, phương pháp làm việc.

Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số cấp ủy chưa coi trọng và tập trung đúng mức cho nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tạo nguồn cán bộ có nơi chưa được chú trọng đúng mức, sự kết hợp giữa đào tạo tại trường với việc tự học tập và rèn luyện qua thực tiễn của một bộ phận cán bộ còn yếu. Một số ít cán bộ chưa thực sự nâng cao ý thức tự học, tự rèn; chưa bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thiện các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm, chức danh đảm nhận. Một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có một số ít cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm các nguyên tắc, quy định trong thực thi công vụ.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của thành phố trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, thực hiện công tác cán bộ phải bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển trên cơ sở các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến xã, phường có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Ba là, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định. Cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố. Bố trí cán bộ theo đúng yêu cầu nhiệm vụ và trình độ, năng lực chuyên môn đào tạo. Đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, trung thực, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy tiêu chuẩn và hiệu quả công tác làm căn cứ chủ yếu. Làm tốt công tác quản lý cán bộ về tư tưởng, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ của bản thân và gia đình.

Bốn là, quan tâm đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, cán bộ trẻ, nhiệt huyết để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định; kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

 

TRỊNH DUY THUÂN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.