Từ khóa: tăng lương

Từ ngày 1-7, lương công chức, viên chức sẽ tăng 32%

Từ ngày 1-7, lương công chức, viên chức sẽ tăng 32%

(GLO)- Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.
Bước đột phá để nâng cao chất lượng bộ máy công quyền

Bước đột phá để nâng cao chất lượng bộ máy công quyền

(GLO)- Câu chuyện cải cách, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được đặt ra khá lâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đáp ứng yêu cầu thay đổi của cuộc sống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền, phục vụ tối đa lợi ích của nhân dân và Nhà nước.