Từ khóa: tinh giản biên chế

Chính phủ quy định 3 nhóm trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20-7

Chính phủ quy định 3 nhóm trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế từ ngày 20-7

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3-6-2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2023; cụ thể, 3 nhóm cán bộ, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31-12-2030.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(GLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 6-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
Lâm Đồng: Sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Lâm Đồng: Sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả

(GLO)- Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức sơ kết 5 năm (giai đoạn từ năm 2018-2022) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Giai đoạn 2021-2026: Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức, 10% viên chức

Giai đoạn 2021-2026: Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức, 10% viên chức

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Đến năm 2026, giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Đến năm 2026, giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

(GLO)- Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Trong đó có nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.