Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên

(GLO)- Sáng 29-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 65 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lý Anh Sang-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Anh Huy

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn Ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu. Đến ngày 10-12-2022 đã tham mưu cấp ủy phê duyệt quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 4.113 lượt cán bộ; phê duyệt quy hoạch ủy viên Ban Thường vụ cấp tỉnh đối vối 1.119 lượt cán bộ.

Về công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, tính đến ngày 5-12-2022, toàn Đảng có 51.827 tổ chức cơ sở Đảng (tăng 46 tổ chức so với năm 2021); kết nạp 120.307 đảng viên mới. Tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, có 7.659 đảng viên được chi bộ đưa vào danh sách giáo dục, giúp đỡ, trong đó có 2.169 đảng viên được công nhận sự tiến bộ, 2.136 đảng viên cần tiếp tục được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và 3.354 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng.

Trong năm, Ban Tổ chức Trung ương đã tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng đề nghị toàn ngành cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình thế giới, trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, do đó đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng chủ động tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy triển khai, tổ chức toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong phòng-chống tham nhũng tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm với những khó khăn của dân; kết hợp hài hòa giữa xây và chống, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, góp phần củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời lãnh đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở; chi bộ phải thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở đảng viên có mắc sai lầm, kịp thời tổ chức kiểm điểm và mỗi đảng viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, quan hệ khăng khít với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể bộ máy hệ thống chính trị, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế trong vị trí việc làm... Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển biến liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; tiếp tục rà soát, quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, làm cơ sở quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, liên quan trực tiếp đến con người, vì thế trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu Đảng các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực, trình độ kiêm nhiệm, hiểu biết sâu rộng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong tình hình mới; có trách nhiệm cao trong giới thiệu, tiến cử và chịu trách nhiệm về sự tiến cử. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đồng chí Tô Huy Rứa-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Dịp này, 5 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2022.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Năm mới, năng lượng mới

Năm mới, năng lượng mới

(GLO)- Đến nay, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung đã bắt tay làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
“Những chuyến bay hòa bình”

“Những chuyến bay hòa bình”

(GLO)- Trước năm 1975, Cù Hanh đã là sân bay lớn ở phía Nam. Bạn tôi kể đã có những chuyến bay chở khách thường xuyên về Huế và ngược lại. Lại một bạn nữa kể, đã từng “bay nhờ” máy bay quân sự từ Kon Tum xuống phi trường Cù Hanh. Ngày ấy, hình như Pleiku không chỉ có Sân bay Cù Hanh, mà còn sân bay quân sự nữa, ở mạn đường Lê Duẩn bây giờ.
Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

(GLO)- Đak Pơ là một trong những vùng chuyên canh rau lâu đời với diện tích hơn 6.700 ha, sản lượng trên 121 ngàn tấn/năm. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Vị Tết phương Nam

Vị Tết phương Nam

(GLO)- Mỗi không gian, mỗi khoảnh khắc thời gian luôn mang đến cho ta cảm nhận riêng biệt về sắc và vị. Với mỗi người dân Việt, không có gì đặc trưng, đáng nhớ và thân thương hơn vị Tết quê nhà. Ở vùng Tây Nam bộ, những ngày này, mùa Xuân cũng đến rỡ ràng với bao cảm xúc bồi hồi khó lẫn.
Làng Kon Bông rộn ràng đón xuân

Làng Kon Bông rộn ràng đón xuân

(GLO)- Xuân Quý Mão 2023, 80 hộ dân làng Kon Bông (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) được đón Tết trong ngôi nhà mới. Sau nhiều năm thấp thỏm trong nỗi lo ngập lụt, chạy tránh lũ mỗi khi mùa mưa đến thì nay dân làng đã được di dời đến nơi ở mới, đời sống ngày càng ổn định.
Gia Lai phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Gia Lai phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023).