Ngành Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 90 năm qua, kể từ những hoạt động đầu tiên của đồng chí Nguyễn Ái Quốc những năm đầu thế kỷ XX nhằm tuyên truyền vận động cách mạng, giáo dục cán bộ và tổ chức quần chúng cho đến nay, Đảng ta luôn luôn nắm chắc, sử dụng và phát huy cao nhất sức mạnh của công tác tuyên giáo, khẳng định đó là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. 90 năm của ngành tuyên giáo thực chất là 90 năm hoạt động của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, một trong những lĩnh vực trọng yếu của Đảng để tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của dân tộc trong từng giai đoạn.
 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định: “Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của những biến đổi to lớn, thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại”. Trong thế kỷ đó, “Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa”. Những thành tựu vĩ đại đó có sự đóng góp trực tiếp và hiệu quả của công tác tuyên giáo của Đảng.

Những kết quả nổi bật

Đối với Đảng bộ tỉnh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Cụ thể là: Công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực vào việc tạo ra khí thế phấn khởi, khích lệ toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội... Đã kịp thời hướng dẫn và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lớn như: Triển khai học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lớn của tỉnh...

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: PHAN LÀI
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Phan Lài

Trong 5 năm (2015-2020) đã tham mưu ban hành nhiều công văn, hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền các nội dung trọng tâm về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, củng cố quốc phòng-an ninh; thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái; tuyên truyền phòng-chống tham nhũng, lãng phí… Các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhạy cảm; các vụ, việc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm được chú ý chỉ đạo tuyên truyền đúng định hướng chính trị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo đã chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những thời điểm có các sự kiện lớn của đất nước cũng như của tỉnh tác động đến tư tưởng của nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, tình hình an ninh chính trị trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh... Toàn ngành đã chủ động hơn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngành Tuyên giáo cũng đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện và sơ-tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng; tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Krong, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người và các cuộc thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi các cấp… Hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên giáo ngày càng phong phú hơn.

Các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, phát thanh-truyền hình, báo chí-xuất bản, văn hóa văn nghệ, nhất là tuyên truyền trên mạng xã hội... đã phát huy tác dụng tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để phát triển đi lên, đó là: Phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng triển khai thực hiện chưa tốt, một số cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ công tác tuyên giáo. Sự phối kết hợp giữa các lực lượng làm công tác tuyên giáo chưa đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả và độ nhạy cảm chưa cao; công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được chuyển biến rõ rệt trong Đảng và xã hội theo chiều hướng tích cực, chưa ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Thời gian đến, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, ngành tuyên giáo cần tập trung tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Quang cảnh lớp tập huấn tuyên truyền miệng nòng cốt ở cơ sở-ảnh PL
Tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở. Ảnh: Phương Linh

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng; các nội dung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII, của Đảng bộ tỉnh khóa XV và các cấp ủy địa phương. Trước mắt đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, tạo nên sự nhất trí cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; trong việc ổn định an ninh chính trị, xây dựng quốc phòng-an ninh; trong việc thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới, lãnh thổ; trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc; trong việc xây dựng phong trào, nuôi dưỡng, mở rộng, phát triển phong trào thi đua yêu nước; trong việc giáo dục đạo đức, xây dựng nhân cách, lối sống trong Đảng, trong xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong việc đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phòng-chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Thứ ba, chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ tư, đổi mới công tác tư tưởng, tăng cường hướng về cơ sở và phù hợp với từng đối tượng cụ thể; kết hợp thông tin hai chiều, nhất là thông tin từ cơ sở để đánh giá đúng tư tưởng, tâm trạng xã hội, đồng thời có giải pháp định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh chóng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thứ năm, tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Quan tâm tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, trang-thiết bị làm việc cho ngành Tuyên giáo. Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo sao cho phù hợp với các đối tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.