Từ khóa: tổ chức bộ máy

Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(GLO)- Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian ​

Tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian ​

Đoàn giám sát đề nghị tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã một thời gian để sắp xếp, giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư. Cùng với đó là tăng cường vận động, thuyết phục, kết hợp có chính sách thỏa đáng để cán bộ, công chức gần độ tuổi nghỉ hưu xin về nghỉ hưu trước tuổi.
Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức: Những kết quả quan trọng

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức: Những kết quả quan trọng

(GLO)- Hơn 6 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Kông Chro: Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy

Kông Chro: Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).