Nâng cao hiệu quả "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH); xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; bảo vệ ANTQ cũng là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân ta đã tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) với nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực như: phong trào “Phòng gian, bảo mật” trong kháng chiến chống Pháp; phong trào “Ba không” trong kháng chiến chống Mỹ; phong trào “Xây dựng xã, phường vững mạnh về chính trị và TTATXH” trong thời kỳ đổi mới và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiện nay.

Qua các phong trào đó, sức mạnh của lòng yêu nước, ý thức cảnh giác của nhân dân được nhân lên gấp bội; góp phần xây dựng xã, phường, khu dân cư “An toàn-đoàn kết-văn hóa”. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Trong đó, Quyết định số 521/QĐ-TTg, ngày 13-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả nổi bật      

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: HỮU TRƯỜNG
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Hữu Trường


Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đặc biệt quan tâm, coi trọng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn. Qua đó, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm đã có bước phát triển mới, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được nâng lên với tính xã hội hóa ngày càng cao theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; nhiều mô hình, tổ chức quần chúng được xây dựng và phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.

Qua những đợt phát động, tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng-chống tội phạm được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động 77 mô hình tự quản về ANTT, 2.713 tổ chức quần chúng tự quản về ANTT thu hút gần 30 ngàn người tham gia.

Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm, tiêu biểu như: “Công an huyện Phú Thiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội”; “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh, trật tự” ở xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện); “Làng tự quản gắn chốt ANTT” ở thị trấn Kông Chro và xã Yang Trung (huyện Kông Chro); Hội Phụ nữ với mô hình “Gia đình không có người nghiện ma túy”; “Chi hội phụ nữ không có chồng con, con em mắc tệ nạn xã hội và phạm tội, không bạo lực gia đình”; Đoàn thanh niên thành lập 146 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “8+1”, “10+1”…

Thông qua các mô hình và tổ chức quần chúng, nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn tin tức có giá trị, góp phần đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống của nhân dân.

Có thể nói, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc; cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động. Bên cạnh việc tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, sáng tạo, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương như: tổ chức hội nghị giao lưu, gặp mặt tuyên truyền, tọa đàm ôn lại truyền thống; ký kết giao ước thi đua bảo đảm ANTT giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường tổ chức các diễn đàn như “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Nhân dân hỏi, cơ quan Công an trả lời”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người nghèo; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ, toàn diện làm cho phong trào phát triển chưa đều, chưa có chiều sâu, bền vững; chưa thực sự trở thành phong trào rộng khắp mang tính tự nguyện, tự giác của quần chúng nên chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm

Để ngày 19-8 hàng năm thực sự là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, Ban Chỉ đạo các cấp cần tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ ANTT; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể phải đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Trọng tâm là thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của địa phương về ANTT.


Thứ hai, tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá các mô hình, điển hình để nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực. Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và các mô hình, điển hình có hiệu quả thúc đẩy công tác xã hội hóa về ANTT. Hàng năm, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; phải làm cho mọi người hiểu rõ “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” là cả một quá trình tham gia bảo vệ ANTT của toàn dân, đỉnh cao là ngày 19-8.

Thứ ba, tăng cường xã hội hóa nhằm huy động sự ủng hộ giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các tập thể, cá nhân nhằm phục vụ tổ chức tốt Ngày hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức Ngày hội phải phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của vùng miền, dân tộc, tôn giáo… để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Mọi chủ trương, biệp pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và yêu cầu của đời sống của nhân dân; hết sức tránh cách làm hình thức, đối phó, kém hiệu quả.

Thứ tư, phải gắn việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm đưa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc triển khai các chương trình phối hợp về đảm bảo ANTT; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn chặt với các phong trào thi đua khác.

Thứ năm, xây dựng, củng cố lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người Công an trong lòng nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT.

VÕ NGỌC THÀNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.