Từ khóa: Luật Bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tích cực triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tích cực triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

(GLO)- Để triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược TTX), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực thực hiện các nội dung đã được phân công tại Chiến lược và Kế hoạch hành động TTX; từng bước đầu triển khai thành công, từng bước góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng...