Từ khóa: đảng viên đi trước

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

(GLO)- Những năm qua, đảng viên xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.
"Đảng viên đi trước"

"Đảng viên đi trước"

(GLO)- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng“. Thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh luôn thể hiện tinh thần gương mẫu trong lời nói và hành động, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
"Đảng viên đi trước"

"Đảng viên đi trước"

(GLO)- Với vai trò Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phu Ma Nhe 2 (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), ông Nay Ka luôn đi đầu trong các phong trào, đồng thời là trung tâm đoàn kết, tập hợp dân làng cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh.
Ayun Pa: "Đảng viên đi trước..."

Ayun Pa: "Đảng viên đi trước..."

(GLO)- Nhiều năm qua, không ít đảng viên ở thị xã Ayun Pa đã tiên phong gương mẫu hiến đất cùng hoa màu, công trình kiến trúc trên đất để chính quyền xây dựng các công trình công cộng. Noi gương đảng viên, hàng trăm hộ dân đã làm theo, qua đó giảm thiểu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách nhà nước.