Từ khóa: cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(GLO)- Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị. Trong đó, 22 đơn vị các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, còn lại 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.