.
.
(GLO)- Từ cuối năm 2018, cùng với việc tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định phương hướng nhiệm vụ năm tới, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng đồng thời viết bản đăng ký kế hoạch cá nhân cam kết rèn luyện phấn đấu thực hiện theo chuyên đề năm 2019: “Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 
Mục đích của việc làm này là xây dựng và nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, gắn nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh 2019 với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.
 
 
Các y-bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Đ.Y
Các y-bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Đ.Y

 

 

 
Có thể nói, 3 nội dung thể hiện trong chuyên đề: “Tôn trọng nhân dân”, “Phát huy dân chủ” và “Chăm lo đời sống nhân dân” trong tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn có quan hệ mật thiết, nhất quán đối với toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Người, bắt buộc mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ và đảng viên phải học tập quán triệt và làm theo, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Việc tôn trọng nhân dân xuất phát từ nhân cách, cuộc đời vì nước, vì dân của Bác. Học theo phong cách của Bác cũng có nghĩa, cán bộ, đảng viên phải lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng nhân dân và luôn tỏ thái độ trân trọng, cầu thị, hoan nghênh quần chúng nhân dân phê bình góp ý cho mình và tổ chức. Với nội dung “Phát huy dân chủ”, Bác luôn đề cao, tôn trọng vai trò vị trí nhân dân trong mọi mặt đời sống xã hội. Thực hiện chuyên đề này, cán bộ, đảng viên phải sâu sát, gắn bó với nhân dân để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý và phải biến yêu cầu này thành nhu cầu thường trực đối với bản thân.
 
Về chăm lo đời sống nhân dân, cả cuộc đời khiêm tốn, giản dị, trong sáng, mẫu mực hết lòng hết sức phục vụ nhân dân của Bác đã chứng minh điều đó. Bác nói : “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn cực khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Theo Bác, điều đó cũng có nghĩa, chính sách quan trọng nhất của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo cho đời sống nhân dân. Bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên cũng phải hướng vào thực hiện yêu cầu đó của Bác, trên cơ sở đặc điểm, vai trò chức năng và nhiệm vụ của cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình.
 
Quy định của Trung ương cũng đồng thời yêu cầu gắn thực hiện chuyên đề với các chỉ thị, nghị quyết, quy định khác của Đảng như quy định về “Những điều đảng viên không được làm”, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”… với trọng tâm về chính trị tư tưởng là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.
 
Về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên là phải nêu gương đức khiêm tốn, giản dị; sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú. Trong quan hệ với nhân dân là phải nêu cao ý thức phục vụ; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, giải quyết lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
 
Vận dụng nội dung yêu cầu nói trên vào thực tiễn công tác và nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên; qua đó đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực là vô cùng cần thiết, là cách biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 
 
Hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên chỉ ra rằng, các tổ chức cơ sở Đảng hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề để kiểm điểm việc thực hiện. Tổ chức, đơn vị trong từng khối (Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội) cũng đều được hướng dẫn với những yêu cầu cụ thể. Đối với cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên rà soát, đối chiếu với nội dung kế hoạch cam kết thực hiện và kiểm điểm tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị.
 
Trong tháng 3-2019, theo thời gian quy định, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt kiểm điểm việc thực hiện chuyên đề. Đặc biệt, tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đăng ký cam kết xem đã chuyển biến đến đâu, kết quả như thế nào, việc gì cần rút kinh nghiệm, phấn đấu thêm… phấn đấu cuối năm hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch. Chỉ khi làm được điều đó, chuyên đề mới đi vào thực tế cuộc sống sinh động trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, mới thực sự tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nội bộ Đảng và xã hội.
 
THẤT SƠN
 
.