Xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhằm lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác này hiện còn gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
Những kết quả bước đầu
Tính đến cuối tháng 6-2022, toàn tỉnh có 8.292 đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó có 5.615 công ty TNHH, 1.641 doanh nghiệp tư nhân, 1.035 công ty cổ phần và 1 công ty hợp doanh. Toàn tỉnh có 41 tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (chiếm 0,49%) gồm: 38 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp (6 Đảng bộ cơ sở, 32 chi bộ cơ sở) và 3 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã, phường với 846 đảng viên. Toàn tỉnh có 272 Công đoàn cơ sở trong các đơn vị kinh tế tư nhân với 10.066 đoàn viên; 20 tổ chức Đoàn Thanh niên (6 Đoàn cơ sở, 10 chi đoàn cơ sở và 4 chi đoàn trực thuộc) với 454 đoàn viên; 2 tổ chức Hội Cựu chiến binh với 52 hội viên.
Thời gian qua, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành thành lập ban chỉ đạo tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. Ban chỉ đạo phối hợp với chính quyền cùng cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp và phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của đảng viên, người lao động để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Quang cảnh hội nghị sơ kết thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị sơ kết thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Anh Huy
Các tổ chức Đảng cùng với tổ chức đoàn thể tăng cường chỉ đạo, tập trung củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị kinh tế tư nhân chú trọng củng cố các Công đoàn cơ sở về tổ chức và định hướng hoạt động; xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ chính sách đối với người lao động. Tích cực tuyên truyền, vận động để chủ các đơn vị kinh tế tư nhân nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khi có đủ số người lao động là đoàn viên, hội viên theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức thì tiến hành thành lập tổ chức đoàn thể. Các tổ chức Đảng, đoàn thể thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp nhằm ổn định việc làm, cải thiện thu nhập và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Giải pháp tháo gỡ khó khăn
Cùng với những kết quả đạt được bước đầu, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, số đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh có tổ chức Đảng, đoàn thể còn ít; việc phát triển đảng viên trong đội ngũ người lao động, nhất là chủ doanh nghiệp còn rất khiêm tốn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 8 đảng viên mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó có 1 người là chủ doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, các huyện: Chư Pưh, Đak Đoa, Đak Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang và Phú Thiện chưa xây dựng được tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Bên cạnh đó, nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân nên chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại đơn vị của mình. Một bộ phận người lao động không muốn tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên để thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tuy đã được quan tâm nhưng kết quả còn thấp, đa số doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức Hội Phụ nữ.
Ngoài ra, một số cấp ủy cấp trên của tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Còn có tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa làm hết trách nhiệm xây dựng Đảng, còn nặng về công tác chuyên môn; nội dung, chất lượng sinh hoạt còn hạn chế, chậm đổi mới; chưa gắn việc xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân, chủ yếu là hộ gia đình đăng ký thành lập với quy mô nhỏ nên việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể còn nhiều vướng mắc, khó khăn.
Để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, thiết nghĩ cần thực hiện tốt hơn công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đồng thời, quan tâm phối hợp với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống cho người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động để người lao động có nhận thức đúng đắn về Đảng và tự giác phấn đấu vào Đảng.
Ban chỉ đạo tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân cần xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hàng năm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp huyện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích rõ nguyên nhân, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân để từ đó đề ra các giải pháp sát thực, phù hợp với từng địa phương, cơ sở.
Ngoài ra, cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân. Thường xuyên rà soát, nắm số đảng viên đang làm việc ổn định trong các đơn vị kinh tế tư nhân, nếu đơn vị nào có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên nhưng chưa có tổ chức Đảng và sản xuất kinh doanh ổn định thì nghiên cứu, xem xét thành lập chi bộ. Đối với những đơn vị kinh tế tư nhân có từ 3 đảng viên chính thức trở lên đang làm việc nhưng còn sinh hoạt Đảng ở nơi khác, cấp ủy cần chỉ đạo chuyển sinh hoạt Đảng của số đảng viên này về doanh nghiệp để thành lập tổ chức Đảng. Đối với những đơn vị kinh tế tư nhân chưa có đảng viên nhưng đã có tổ chức Công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi đơn vị đóng trụ sở chính cần phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đối với các đơn vị kinh tế tư nhân đã có tổ chức Đảng, đảng viên thì cần rà soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.
TỐNG THỚI MỐC
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.