Từ khóa: phát triển công nghệ

Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 138/QĐ-TTg ngày 26-1-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030“.