Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ sau Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đi vào nền nếp, chuyên sâu, đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của TCCSĐ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch vững mạnh.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng và đạt những kết quả nhất định. Cụ thể, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ”; Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”; Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã ban hành 2 chỉ thị về: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”, “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; 2 đề án: “Kiện toàn, sắp xếp các tổ chức Đảng hoạt động có hiệu quả” và “Công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành các chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết và giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các cấp ủy TCCSĐ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện.

Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng cách mở các lớp học tập theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đối với từng loại hình TCCSĐ. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên và quần chúng được học tập tương đối cao, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm (đảng viên 95%, quần chúng 90%).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy TCCSĐ đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương với những việc làm cụ thể, thiết thực như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cần, kiệm, liêm, chính; công khai kế hoạch, đăng ký, cam kết để cán bộ, đảng viên theo dõi, giám sát. Hàng năm, các chi bộ, Đảng bộ tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện của từng đảng viên; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Qua đó, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  Quang cảnh Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Anh Huy


Đối với công tác tổ chức, Đảng ủy Khối chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo phối hợp, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và là chuẩn mực để hoạt động của cấp ủy thực sự khoa học, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của các chi bộ cơ bản đảm bảo về nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU của Tỉnh ủy.

Về việc củng cố, kiện toàn các TCCSĐ, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập 4 Đảng bộ cơ sở và giải thể 4 TCCSĐ. Đồng thời, để nắm chắc tình hình hoạt động của các TCCSĐ, năm 2021, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tham dự sinh hoạt tại 32 chi bộ. Đảng ủy Khối cũng đã bổ sung, kiện toàn cấp ủy ở 25 tổ chức Đảng; nhận xét 34 cán bộ để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty đề bạt bổ nhiệm, đề bạt đưa vào quy hoạch. Kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành đề ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định. Hoàn thành việc kiểm điểm, phân loại TCCSĐ, đảng viên gắn với kiểm điểm phân loại cán bộ quản lý theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, đảm bảo tính toàn diện. Trong một cuộc kiểm tra kết hợp nhiều chủ thể, nhiều nội dung nhưng tựu trung là kiểm tra việc quán triệt và thực hiện đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra các TCCSĐ có mặt còn hạn chế, yếu kém, các TCCSĐ có thay đổi nhân sự cấp ủy hoặc thay đổi chủ sở hữu, mô hình hoạt động… Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc tự kiểm tra, giám sát. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và bám sát vào chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong toàn Đảng bộ Khối năm 2021 có 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật; tiếp nhận 12 đơn phản ánh, kiến nghị, tố cáo theo thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

Để việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đảm bảo được các nguyên tắc, tuân thủ các phương pháp lãnh đạo của Đảng, đồng thời trong quá trình thực hiện phù hợp với từng loại hình TCCSĐ, đối tượng được lãnh đạo, khắc phục những khó khăn, yếu kém để xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Khối tiếp tục coi trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch, chương trình đã đề ra. Coi trọng sơ kết, tổng kết, thông qua đó để phân tích, đánh giá một cách khách quan những việc làm được, chưa làm được, những yếu kém, những vấn đề mới phát sinh để rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian đến.

Hai là, hàng năm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, thông tin thời sự… nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thông tin hai chiều (bằng hình thức trực tuyến). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII). Bằng nhiều hình thức phù hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng vụ nắm vững nguyên tắc, quy trình, thủ tục về nghiệp vụ của tổ chức Đảng và đảng viên. Bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, kinh nghiệm kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra. Bồi dưỡng phương pháp, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.

Ba là, kịp thời nắm bắt tình hình, kiện toàn cấp ủy các TCCSĐ nhằm từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các TCCSĐ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên, công tác quản lý hồ sơ đảng viên; cải cách hành chính trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chủ đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các đoàn thể đi vào chiều sâu. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và trí tuệ của cán bộ, đảng viên để ban hành nghị quyết cụ thể, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc của các ban Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối và sự phối kết hợp giải quyết công việc của các cơ quan tham mưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng có năng lực, nắm vững nguyên tắc, thành thạo trong thực hiện các quy trình nghiệp vụ.

Năm là, tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát các TCCSĐ và đảng viên trong Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Hàng năm, cụ thể hóa các nội dung kiểm tra, giám sát và có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật, tác phong trong công tác, quan hệ giao tiếp. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú để quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và công dân nơi cư trú.

 

DƯƠNG DÃ

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.