Công an Gia Lai ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả

Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Trong công tác, sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu đơn vị luôn thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, tôn trọng các ý kiến tham gia; luôn trung thực, thẳng thắn đóng góp ý kiến trong việc phê bình và tự phê bình đối với đồng đội cũng như đối với bản thân mình trên tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ. Qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về thực hiện trách nhiệm nêu gương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

Song song với đó, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên đề, đột xuất, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. Đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra chuyên đề, thanh tra hành chính, chuyên ngành. Qua kiểm tra phát hiện, kiến nghị xử lý, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, kiến nghị thu hồi gần 50 triệu đồng nộp ngân sách theo quy định.

  Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thúy Trinh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thúy Trinh


Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thật sự nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 3104/QĐ-BCA, ngày 29-8-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với Công an nhân dân (CAND). Đây là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo, chỉ huy phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trong đó, Công an các cấp đã tổ chức 632 hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; 101 đợt gửi văn bản đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp góp ý kiến; 860 đợt phát phiếu khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với lực lượng Công an các cấp; duy trì và thực hiện nghiêm công tác trực ban, tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý tại các đơn vị, địa phương có trụ sở độc lập. Qua triển khai, Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 65.000 lượt ý kiến tham gia góp ý đối với lực lượng Công an các cấp, trong đó ghi nhận nhiều ý kiến biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao tinh thần, thái độ của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia góp ý phê bình, chấn chỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ CAND về tư thế, lễ tiết, tác phong công tác; kiến nghị về một số hoạt động công tác Công an trên một số địa bàn, lĩnh vực công tác. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt công tác đã đạt được, vẫn để xảy ra những tồn tại, hạn chế. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện đã được cấp ủy các cấp quan tâm tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nhưng chất lượng hiệu quả của một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế. Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị ở một số nơi chưa thật sự hiệu quả, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật bằng nhiều hình thức, đáng chú ý có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy do vi phạm quy trình chế độ công tác, quy định về những điều đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND không được làm. Vẫn còn tình trạng đơn thư nặc danh, mạo danh tố cáo cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cán bộ, đảng viên lãnh đạo, chỉ huy.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Trên cơ sở phân tích những mặt làm được và hạn chế, tôi xin đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII) về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cấp ủy, người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương phải là hạt nhân chủ chốt, trung tâm để xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao, tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường và phát huy hiệu quả công tác giáo dục chính trị, rèn luyện phẩm chất cách mạng, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước hết phải gần gũi cán bộ, đảng viên; uốn nắn trong mọi công tác, sinh hoạt hàng ngày; chú trọng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để điều chỉnh lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể; trong đó xác định phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả nhất là thật sự gương mẫu trong mọi công tác, sinh hoạt. Đối với cán bộ, đảng viên phải thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, đạo đức, lối sống; trong đó tu dưỡng về đạo đức có ý nghĩa quyết định; đạo đức ở đây gồm cả đạo đức con người và đạo đức công vụ.

Ba là, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức, triển khai thực hiện phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên; đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, đặc biệt có cơ chế kiểm soát thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, đảm bảo việc thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh, xử lý với mọi biểu hiện suy thoái, tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khuyến khích, tạo cơ chế, động lực để cán bộ, đảng viên dám nói thẳng sự thật, không bao che cái xấu, sai phạm; sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và liên đới trách nhiệm với lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Công tác khen thưởng “phải đúng người, đúng việc, kịp thời” để động viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi. Kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay để biểu dương, nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Năm là, thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy thật sự đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đưa việc tự phê bình và phê bình; tự soi, tự sửa trong sinh hoạt chi bộ trở thành tự giác của mọi đảng viên; nâng cao năng lực quản lý điều hành đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác tổ chức cán bộ và công tác cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ; gắn với việc bố trí cán bộ theo khung tiêu chuẩn Công an các cấp của Đảng ủy Công an Trung ương. Thực hiện nghiêm việc rà soát, tinh giản biên chế trong CAND.

Sáu là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra và kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi, những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Có cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong việc giám sát, phản biện với các hoạt động công tác Công an. Gắn vai trò trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu, tập thể cấp ủy nếu không kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoặc chậm xử lý đối với các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, mà trọng tâm là triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng các quy định cụ thể. Quyền hạn gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể trong việc triển khai thực hiện, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

 

 Thiếu tướng RAH LAN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.