.
.

Sáng rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Thứ Tư, 19/05/2021, 09:45 [GMT+7]
.

(GLO)- “Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”. Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải mấy ngày qua. Bài viết là tầm cao trí tuệ, là nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

 

Với bài viết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa làm sáng rõ hơn câu trả lời cho những thắc mắc chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Để rồi từ đó khẳng định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn là đúng đắn.

Lời khẳng định đó không phải là chủ quan duy ý chí mà là kết quả của sự chiêm nghiệm thực tiễn và quá trình phân tích kỹ lưỡng những thành tựu cũng như mặt trái của xã hội hiện đại. Theo đó, mặc dù chủ nghĩa tư bản có những bước tiến bộ, có đóng góp to lớn cho lịch sử nhân loại nhưng cũng đã mang trong mình những khuyết tật mà không phải ai cũng chấp nhận.

Thực tiễn 35 năm đổi mới cùng với những thành quả, kinh nghiệm của thế giới cho thấy mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong giai đoạn quá độ đã được định hình. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, vai trò quan trọng của Nhà nước đã được khẳng định. Ở đây là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nhà nước ấy không có mục tiêu gì khác ngoài việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích chân chính của người dân Việt Nam. Đó là mục tiêu, là động lực để Đảng thể hiện được vai trò, tâm nguyện của mình đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, vì cuộc sống tự do, hạnh phúc của Nhân dân và sự tồn vong của dân tộc.

Tổng Bí thư cho rằng: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam phải là vì con người, vì cuộc sống của Nhân dân, chứ không phải vì lợi nhuận của phe nhóm. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là sự thể hiện đúng đắn các mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo an sinh với lợi ích của Nhân dân, của con người. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam là mối quan hệ hài hòa giữa phát triển xã hội với sự vận hành nền kinh tế theo quy luật của thị trường.

Nói điều này để thấy rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có cơ sở và niềm tin vững chắc khi khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Điều này không phải muốn là có, ước ao là được.

Thành công của sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng đã cho phép Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luận giải hết sức thuyết phục và sâu sắc trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói thực tiễn mà lại rất lý luận. Một cách lập luận không giáo điều, không viện dẫn chủ nghĩa Mác-Lênin một cách khô cứng đã thực sự thuyết phục mọi người khi cho rằng: “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển”.

Có thể nói, bài viết đã thể hiện một cách nhìn, một nhận thức rất mới mẻ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết cũng cho thấy khát vọng và mục tiêu cao cả không gì lay chuyển của Đảng Cộng sản Việt Nam là phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Vì lẽ đó, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thời điểm này chính là lời hiệu triệu tất cả cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ, đóng góp trí lực của mình vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường, như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

 

 ĐÌNH CƯƠNG

 

.