"Tự soi, tự sửa" góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) thông qua Kế hoạch sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiếp tục quán triệt và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Triển khai trong toàn Đảng bộ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động; phải kế thừa kết quả, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không hình thức, chiếu lệ. Quá trình thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện trước.

Về nội dung sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định gồm: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); nội dung Kết luận số 21-KL/TW và các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); chuyên đề toàn khóa và nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh; các quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương.

Về đối tượng, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định gồm: Tập thể Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập thể Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND huyện và cá nhân các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; tập thể Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy và từng thành viên của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng ủy; cấp ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và từng thành viên chi ủy chi bộ; tập thể và từng cá nhân Thường trực HĐND các xã, thị trấn; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã, thị trấn; cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và từng thành viên chi ủy chi bộ; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên toàn huyện.

Huyện ủy Phú Thiện tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” (1945-2020). Ảnh: Vũ Chi
Tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” (1945-2020). Ảnh: Vũ Chi

Về hình thức tiến hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện chỉ đạo: Đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có) tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên hội ý Thường trực Huyện ủy hàng tuần và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Thường trực Huyện ủy tiếp theo, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy vào phiên họp định kỳ cuối tháng.

Đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy tháng tiếp theo, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào phiên họp định kỳ hàng quý.

Đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX và các đồng chí Huyện ủy viên khóa XIX: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp Ban Chấp hành định kỳ hàng quý và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Ban Chấp hành tiếp theo.

Đối với tập thể và cá nhân trong Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND huyện: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo của từng tổ chức.

Đối với Mặt trận và các đoàn thể huyện: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” ở cấp mình hàng tháng; đồng thời, triển khai tới Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn và đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo của từng tổ chức.

Đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy: Trên cơ sở nội dung sinh hoạt chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ và qua dư luận xã hội (nếu có), tiến hành “tự soi, tự sửa” trong phiên họp định kỳ hàng tháng và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp tiếp theo.

Đối với các cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và từng thành viên của chi ủy chi bộ: Trên cơ sở nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dư luận xã hội (nếu có) và qua báo cáo, phản ánh của đảng viên, hội viên tiến hành “tự soi, tự sửa” ở chi bộ hàng tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên ở các cơ quan, đơn vị: Tiến hành “tự soi, tự sửa” thường xuyên và trong phiên họp định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị mình và có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp cơ quan tiếp theo.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay, 40/40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện và nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị và qua phản ánh của dư luận xã hội. Theo đó, từ tháng 5-2022 đến nay, Thường trực Huyện ủy hàng tuần đều tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hàng tháng và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức được 1 kỳ sinh hoạt vào đầu tháng 7-2022. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và cơ sở đã tổ chức hàng trăm cuộc sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, có gần 2.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia.

Để tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề cao vai trò nêu gương với tinh thần “trên trước, dưới sau”, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy “tự soi, tự sửa” trước, sau đó mới đến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tập thể các cơ quan, ban ngành; các đồng chí lãnh đạo “tự soi, tự sửa” trước sau đó mới đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Để phục vụ các buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tuần, tháng, quý tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn huyện và thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí có liên quan đến địa phương; trên cơ sở báo cáo này và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần, trong tháng, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem xét, tự soi rọi vào nhiệm vụ của mình để chỉ đạo giải quyết, đồng thời có báo cáo kết quả khắc phục (nếu có) vào phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp theo và báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội, qua trang fanpage Tuyên giáo Phú Thiện và fanpage của các cơ quan, đơn vị… Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân. Qua đó, đợt sinh hoạt đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, “tự soi, tự sửa”.

Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức hiệu quả, đảm bảo thực chất; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân. Từ đó, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN HOÀNG PHONG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.