Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng huyện Chư Sê trở thành thị xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy các nguồn lực, thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra.
 

Nét nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2010-2015 là nền kinh tế của huyện phát triển khá, các tiềm năng lợi thế được phát huy, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân được nâng lên. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 14,32%, tăng 0,1% so với Nghị quyết (NQ); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, so với đầu nhiệm kỳ tỷ trọng nông-lâm nghiệp giảm 8%, công nghiệp-xây dựng tăng 2,1%, thương mại-dịch vụ tăng 6,2%.

Về sản xuất nông nghiệp, giá trị cây công nghiệp dài ngày tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cao su... tiếp tục phát triển nhanh về diện tích. Chăn nuôi phát triển theo hướng mở rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi hộ gia đình. Tổng đàn gia súc 67.549 con, chiếm 12% so với giá trị ngành nông nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng giảm rõ rệt.

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 9,62%. Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ năm 2015 đạt 779 tỷ đồng, tăng 10,4% so với NQ, gấp 2,4 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 9%. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng được thực hiện theo đúng quy hoạch. Tổng vốn đầu tư của toàn xã hội đến năm 2015 là 2.852 tỷ đồng, vượt 5,6% so với NQ. Qua 9 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển vùng động lực giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt chỉ tiêu đề ra, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, đã xây dựng thị trấn Chư Sê đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đạt 917 tỷ đồng, bình quân đạt 183 tỷ đồng/năm; tổng chi ngân sách đạt 1.928 tỷ đồng, bình quân hàng năm chi ngân sách 386 tỷ đồng. Nguồn ngân sách đảm bảo cho việc chi thường xuyên và thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội và hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước.

 

Một góc thị trấn Chư Sê.
Một góc thị trấn Chư Sê.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến cuối năm 2015, huyện có 4 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới, có 8 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.
 

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020
 

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 11.173 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 7,68%.
- Thu nhập bình quân đầu người 49,7 triệu đồng/năm.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 375 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 3.235 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 845 tỷ đồng.
- Đến năm 2020, có 78,5% số xã đạt chuẩn về tiêu chí nông thôn mới.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-3%/năm theo tiêu chí hiện hành.
- Xây dựng mới 5 trường đạt chuẩn quốc gia.
- Xây dựng trên 85% số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế và đạt tỷ lệ 4,27 bác sĩ/vạn dân; nhân dân tham gia bảo hiểm y tế từ 70% trở lên.
- Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt 45% trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng hàng năm đạt 8% so với tổng số đảng viên đầu mỗi năm...

Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được chú trọng đầu tư và bước đầu phát huy hiệu quả. Ngành Giáo dục-Đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99,02% (đạt 100% so với NQ), duy trì sĩ số học sinh đạt 99,5%. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đào tạo nghề cho 7.513 lao động nông thôn, nâng số lao động nông thôn qua đào tạo trên địa bàn huyện lên 25,4%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được thực hiện thường xuyên gắn với triển khai có hiệu quả các chương trình giám sát, phòng-chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được thực hiện sâu rộng đến từng thôn, làng, tổ dân phố. Hoạt động thông tin và truyền thông được quan tâm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhu cầu của nhân dân. Các hoạt động thể dục-thể thao được tổ chức thường xuyên, nhiều phong trào thể dục-thể thao ở cơ sở được duy trì.
 

Công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân quan tâm thực hiện với nhiều nguồn vốn, chương trình khác nhau. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,7 triệu đồng/năm (gấp 2,4 lần so với năm 2010, tăng 4,7 triệu đồng so với NQ). Dự ước đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,09%, bình quân hàng năm giảm 4,2%.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng vững chắc theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), “Về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị được kiện toàn, đổi mới, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường; sự điều hành của chính quyền các cấp được phát huy; chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều tiến bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thành lập mới 4 tổ chức cơ sở Đảng, nâng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện lên 52 tổ chức.

Đến nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng, chất lượng hoạt động được nâng lên, số tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh đến cuối nhiệm kỳ chiếm 60,4% không có tổ chức Đảng yếu kém. Đảng bộ đã kết nạp 1.236 đảng viên mới, bình quân kết nạp hàng năm đạt trên 10% so với tổng số đảng viên. Chất lượng đảng viên không ngừng nâng lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 85% trở lên. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, dân chủ được phát huy, cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị 03-CT/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả tích cực.

Có thể khẳng định những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 là to lớn và khá toàn diện. Những năm tới, tình hình thế giới, trong nước, cũng như của huyện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhận định rõ tình hình, phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Chư Sê tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tập trung các nguồn lực xây dựng Chư Sê trở thành thị xã.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện phát huy các tiềm năng, lợi thế trong và ngoài địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thị xã và nông thôn mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho đời sống nhân dân. Đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; chăm lo sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh; chủ động đảm bảo an ninh chính trị trong mọi tình huống; giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Lành
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

(GLO)-

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

An Khê: Tạm giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng: Trương Tiểu Minh (SN 1988, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) và Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1989, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.