Từ khóa: quyền tự do

 Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

(GLO)- Lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung kích động một số tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo có tư tưởng vọng ngoại, bất mãn chế độ, chống đối hòng làm mất niềm tin của Nhân dân hoặc cố tình đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề tôn giáo.
Kiên trì mục tiêu bảo đảm quyền con người

Kiên trì mục tiêu bảo đảm quyền con người

(GLO)- Đến hẹn lại lên, gần Ngày Nhân quyền thế giới (10-12) là trên mạng internet lại xuất hiện nhiều bài viết của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị với giọng điệu xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu, chính sách nhất quán tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tất cả những giá trị tốt đẹp về quyền con người.