Gia Lai triển khai kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai có Công văn số 370/SGDĐT-KHTC về việc triển thực hiện Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 29-1-2022 của UBND tỉnh.
Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch của tỉnh để tổ chức xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2025 cụ thể tại địa phương, gửi về Sở GD-ĐT trước ngày 31-3-2022. 
Trên cơ sở xác định các mục tiêu, chỉ tiêu GD-ĐT đã đạt được trong năm 2021, các địa phương xây dựng lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, đảm bảo mục tiêu phát triển đến năm 2025 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trọng tâm kế hoạch phải đảm bảo triển khai Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của địa phương (theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 4-5-2021 của UBND tỉnh). Mục tiêu, chỉ tiêu phải tổng hợp, xây dựng đầy đủ lĩnh vực GD-ĐT có tại địa phương; chỉ số, chỉ tiêu phải chính xác, xác định theo phương pháp tính của Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28-7-2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục.
Các địa phương cần xây dựng lộ trình thực hiện giai đoạn 2022-2025, đảm bảo mục tiêu phát triển GD-ĐT đến năm 2025 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ảnh: Mộc Trà
Các địa phương cần xây dựng lộ trình thực hiện, đảm bảo mục tiêu phát triển GD-ĐT đến năm 2025 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ảnh: Mộc Trà
Sở GD-ĐT cũng đề nghị các địa phương, đơn vị vận dụng linh hoạt các giải pháp thực hiện trong Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai; đồng thời, lồng ghép các giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đảm bảo lộ trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với đó, quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện thành công kế hoạch, linh hoạt cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đạt hiệu quả cao như: đầu tư công trung hạn; sự nghiệp GD-ĐT; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; vốn từ trung ương, vốn ODA và các nguồn vốn khác.
Ngoài ra, cần đảm bảo nguồn lực để thực hiện các kế hoạch: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2025 theo Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường lớp học vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; mua sắm thiết bị dạy học trong giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở định mức thiết bị dạy học tối thiểu và các thiết bị dạy học chuyên môn khác do Bộ GD-ĐT quy định. Đồng thời, bố trí đảm bảo định biên giáo viên trên lớp để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020-2025, ưu tiên cho các trường lớp học vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Tại Công văn này, Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phân công trách nhiệm Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND cấp huyện; đề xuất giải pháp giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch. Phân công trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành của địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, sắp xếp thực  hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương. Bố trí quỹ đất phù hợp, đồng thời cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Riêng các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo Kế hoạch phát triển GD-ĐT giai đoạn 2021-2025 mà UBND tỉnh đã ban hành.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Hiểm họa từ sách, truyện bẩn online

Hiểm họa từ sách, truyện bẩn online

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội tác động không nhỏ đến nhu cầu giải trí của cộng đồng. Ðối với việc đọc sách, bên cạnh ấn phẩm in truyền thống, giờ đây độc giả dễ dàng tìm đọc phiên bản online để có thể thưởng thức mọi lúc, mọi nơi.