Gia Lai: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và đạt được những kết quả quan trọng.
Theo đó, các chế độ, chính sách, chương trình phát triển kinh tế-xã hội được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo và chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ngày càng nâng cao. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn; quốc phòng-an ninh được giữ vững, ổn định... góp phần ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với lãnh đạo huyện Đak Đoa và người dân xã Đak Sơ Mei tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Tul Đoa năm 2020. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với lãnh đạo huyện Đak Đoa và người dân xã Đak Sơ Mei tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Tul Đoa năm 2020. Ảnh: Đức Thụy

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách dân tộc có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao, thiếu những giải pháp lâu dài cho công tác giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Công tác vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nơi còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được và từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác dân tộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 470-CV/TU về tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc.
Thời gian tới, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên rà soát, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy tiềm năng, lợi thế, tinh thần tự lực của bà con một cách toàn diện. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, liên quan đến đời sống đồng bào DTTS. Quan tâm chăm lo đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS; đồng thời, cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện của từng địa phương và quan điểm, quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 14-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn hoạt động mua nợ hàng hóa, vay tiền lãi suất cao trên địa bàn tỉnh.
Diện mạo làng tái định cư Blôm (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo làng tái định cư Blôm (xã Kim Tân, huyện Ia Pa) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo đối với vùng có đông đồng bào DTTS. Duy trì và nâng cao kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Chú trọng bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các DTTS gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân để hạn chế nạn tự tử, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở. Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, khám-chữa bệnh thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số và phát triển các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng-chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; đào tạo, thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ y tế có trình độ chuyên sâu là người DTTS ở địa phương.

Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc vùng DTTS; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng DTTS. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người DTTS. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ DTTS; có giải pháp cụ thể, hieu quả đảm bảo tỷ lệ cán bộ DTTS nói chung và cán bộ nữ DTTS nói riêng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp phù hợp với tỷ lệ đồng bào DTTS của địa phương.
Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động đến tận thôn, làng, khu dân cư. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; mở rộng hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các DTTS có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.
NGỌC HẢI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.