Từ khóa: Đại hội XIII

Tăng cường truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa

Tăng cường truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng để đưa chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống. Trong lĩnh vực văn hóa, vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông thời gian qua được dư luận hết sức quan tâm vì sẽ góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những hành vi xâm hại giá trị của di sản, phản văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục,...
Đưa đất nước tới những vận hội tươi sáng mới

Đưa đất nước tới những vận hội tươi sáng mới

Hôm nay 14-12, Đảng ta tổ chức hội nghị về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới.
Thông điệp mạnh mẽ từ chấn hưng văn hóa

Thông điệp mạnh mẽ từ chấn hưng văn hóa

Những thông điệp mạnh mẽ từ phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc cho thấy quan điểm rõ ràng “văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội“ và nhiệm vụ phải khắc phục tư tưởng “duy kinh tế“, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá.
Quy định 22-QĐ/TW bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Quy định 22-QĐ/TW bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Một nội dung quan trọng trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa ký ban hành, đó là: Công tác kiểm tra, giám sát phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung... Đây cũng là vấn đề đang được các cấp ủy đảng, chính quyền và dư luận đặc biệt quan tâm.
Những khát vọng, hoài bão từ Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X

Những khát vọng, hoài bão từ Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X

Tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành vừa được tổ chức, đã có nhiều Bí thư Tỉnh uỷ trẻ, năng động đã được bầu với số phiếu cao. Họ là những Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X mang nhiều khát vọng, hoài bão. Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu, Báo Lao Động đã có dịp trò chuyện với một số Bí thư Tỉnh uỷ trẻ.