Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ Hội nghị Trung ương 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII là bước chuẩn bị căn bản cho Đại hội XIII - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhìn lại 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/10, tại Thủ đô Hà Nội, đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về Báo cáo kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, Kế hoạch năm 2020; xem xét, quyết định về công tác cán bộ, thi hành kỷ luật Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để thảo luận kỹ lưỡng về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Hội nghị khẳng định quyết tâm của Đảng làm tốt công tác chuẩn bị cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ khóa XII, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Định hướng phát triển đất nước theo quy luật cân bằng và bền vững
Với việc cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (dự kiến sẽ được tiến hành vào quý I/2021), Hội nghị Trung ương 11 là bước chuẩn bị căn bản cho Đại hội XIII - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhìn lại 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (2030) và 100 năm Ngày thành lập nước (2045).
Việc đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tích đã đạt được, nhìn rõ hạn chế, yếu kém còn tồn tại, dự báo đúng tình hình, xu thế là điều kiện tiên quyết để có thể xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thời kỳ mới.
Bởi vậy, Trung ương yêu cầu “phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan” trong nhận định tình hình.
Những thành tựu, kết quả đã đạt được là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng hạn chế, yếu kém vẫn còn nhiều, bởi vậy Trung ương yêu cầu “tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn”, mà phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, “năm sau phải tốt đẹp hơn năm trước,” tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển đi lên cũng được đi sâu nghiên cứu, tổng kết, thảo luận làm rõ tại Hội nghị Trung ương lần này, đó là các mối quan hệ: Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái…
Trung ương cũng đặc biệt quan tâm thảo luận những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, thiết thực và cụ thể như: Đổi mới, hoàn thiện thể chế, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tranh thủ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo...
Phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những thành quả đã đạt được, Trung ương nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…
Siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với hai cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn).
Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, 7 tổ chức đảng và hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy và nguyên Bí thư Tỉnh ủy, tướng lĩnh công an, quân đội…
Điểm mặt chỉ tên từng tổ chức, cá nhân và qua những con số cụ thể cho thấy kỷ luật Đảng là nghiêm minh và hết sức công bằng, không có “vùng cấm,” không có “ngoại lệ,” không còn “hạ cánh an toàn”… Sai lầm, khuyết điểm không chỉ thuộc về tập thể, mà từng cá nhân liên quan đều phải chịu trách nhiệm, trả giá cho hành vi và hậu quả gây ra.
Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng là cần thiết, không thể không làm. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật như vậy, trong đó không ít trường hợp phải xử lý hình sự là một tổn thất lớn không chỉ với cá nhân người bị xử lý mà cả đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ quản, nhìn rộng hơn còn gây tổn hại đối với uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đề cập đến việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải thốt lên: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta.”
Thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm, người đứng đầu của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.” Không thể để những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất cứ tồn tại, len lỏi, leo bám trong bộ máy, trở thành sâu mọt hại nước hại dân.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc ngăn chặn những kẻ cơ hội chính trị, tham nhũng quyền lực, tìm mọi cách để chui sâu, leo cao, kéo bè, kéo cánh… là một yêu cầu vô cùng cấp bách. Đây chính là dịp để thanh lọc cán bộ, lựa chọn những người có đức, có tài, có đủ năng lực phẩm chất vào cấp ủy các cấp.
Chính vì vậy, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, trong công tác cán bộ, thẩm quyền gắn chặt với trách nhiệm.
Lần đầu tiên, Đảng ta có một văn bản quy định chặt chẽ, rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, thành viên cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ tham mưu đề xuất và cả bản thân nhân sự trong tất cả các khâu của quy trình cán bộ. Bất kỳ ai trong số đó đều không thể ngoài cuộc, không thể vô can nếu để xảy ra vi phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Quy định 205-QĐ/TW cũng xác định rõ các hành động, việc làm cụ thể nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chỉ rõ thế nào là hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền; đồng thời đề ra các hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm.
Bằng những quy định chặt chẽ, biện pháp sát thực, cụ thể, Quy định 205-QĐ/TW được ban hành để nhận diện và ngăn chặn sai phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất!”
Quy định này chỉ có thể phát huy tác dụng như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên trong từng tổ chức cơ sở đảng vận dụng nó một cách công tâm, chính trực và khoa học trong phân tích, đánh giá và lựa chọn nhân sự cấp ủy các cấp.
Trước mỗi kỳ đại hội, cùng với công tác chuẩn bị văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém,” “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, không có cán bộ tốt thì hỏng việc.”
Chính vì vậy, cùng với việc ngăn chặn, lẩy lùi tiêu cực, vi phạm trong công tác cán bộ, thanh lọc những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi đội ngũ, thì việc xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” mới là mục tiêu cao cả, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc.
TTN (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.