Từ khóa: Ban Tôn giáo tỉnh

Gia Lai tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Gia Lai tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

(GLO)- Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Đây được xem là quan điểm, chính sách xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi có Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới.