.

Gia đình "5 không 3 sạch" trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 20/11/2017, 15:42 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc quan tâm hỗ trợ các cấp hội thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4301/UBND-KGVX đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí hàng năm để thực hiện cuộc vận động này trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định. 
 
 
 Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Lương Thanh
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí bố trí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan, UBND xã, phường, thị trấn, hội phụ nữ cấp xã tham gia triển khai thực hiện các phần việc trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động phụ nữ địa phương thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này. 
 
Lương Thanh
.