Từ khóa: T.Ư Đảng

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số' đã tiếp thêm động lực cho người trẻ

Chủ đề 'Năm chuyển đổi số' đã tiếp thêm động lực cho người trẻ

'Trước đây người ta thường nói đứng lại có nghĩa là thụt lùi, nhưng giờ đây nếu bạn đi chậm hơn người khác tức là bạn đã thụt lùi. Vì vậy, chuyển đổi số là thách thức, song trên hết nó là cơ hội để thanh niên Việt Nam đi nhanh hơn, bứt phá, tạo những giá trị mới; đóng góp vào sự phồn vinh, hạnh phúc của quốc gia trong tương lai'.