Thông cáo phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Phiên họp.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Phiên họp.


Từ ngày 12 đến 16-10-2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 42 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cơ bản nhất trí dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội. Đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các nội dung trình bày tại kỳ họp đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và đủ điều kiện trình Quốc hội. Công tác thông tin, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện đảm bảo khác đã cơ bản hoàn thành, phục vụ tốt kỳ họp.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 13 dự án luật, trong đó có 10 dự án luật trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật trưng cầu ý dân; Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 3 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật đấu giá tài sản; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật về hội. Ủy ban thương vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020;

- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, giá dầu tiếp tục giảm ở mức thấp, tình hình chính trị, xã hội, xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi đã tác động nhiều đến nền kinh tế nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội nước ta có chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng kinh tế cao nhất so với các năm trong kế hoạch 5 năm, chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại song phương, đa phương được mở rộng… Tuy nhiên, việc phục hồi tăng trưởng thiếu yếu tố bền vững, tình hình kinh tế thế giới và suy giảm tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn đã tác động tới kinh tế nước ta; sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản đạt thấp hơn so với cùng kỳ; nhập siêu có xu hướng tăng trở lại; nợ công và áp lực trả nợ công nước ngoài ngày càng tăng; kết quả giảm nghèo chưa ổn định, nguy cơ tái nghèo cao…

- Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Năm 2016, trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thuận lợi là những kết quả đạt được về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong các năm qua thì nền kinh tế sẽ gặp những khó khăn, thách thức nhất định trong quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nhận định của các Báo cáo và cho rằng Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 cần phải bám sát Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Kết luận của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời, cần đánh giá thêm các mặt thuận lợi, thời cơ, thách thức mới của nền kinh tế, từ đó đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, sát thực với nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Đề nghị Chính phủ, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

- Về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, đồng thời, đề nghị Chính phủ, Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các Tờ trình, Báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ban công tác đại biểu, đồng thời, đề nghị Ban công tác đại biểu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, hoàn chỉnh các Tờ trình trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10.

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá sơ bộ của Chính phủ về kết quả đạt được của 16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và cho rằng việc triển khai các Chương trình đã đạt được nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Về định hướng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thu gọn đầu mối và tiếp tục đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để phù hợp với Nghị quyết của Đảng và định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đề nghị trong giai đoạn mới, hệ thống tiêu chí phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các Tờ trình, Báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

6. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

 Theo Văn phòng Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

Kbang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đinh Thây (SN 1995, trú tại xã Krong, huyện Kbang) và Đinh Nhel (SN 1987, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Liên bang Nga

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.