Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban chỉ đạo gồm 13 thành viên được thành lập theo quyết định số 1667 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước từ ngày 1-3-2017.
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước từ ngày 1-3-2017.

Theo đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng làm trưởng ban. 12 thành viên còn lại là đại diện của các bộ ngành, đơn vị, tổ chức như Tổng cục Thống kê, Bộ Quốc phòng, Công An, Kho Bạc, Thuế, Y tế, Giáo dục…

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2017 có nhiệm vụ xây dựng phương án tổng điều tra trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, tổ chức điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, công tác chỉ đạo, triển khai…

Cũng theo quyết định này Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Tổng cục Thống kê làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016).

Việc điều tra gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp… Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3- đến 30-5-2017.

Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 đến 30-7-2017.

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12-2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III-2018.

Nội dung cuộc tổng điều tra này gồm 6 nhóm thông tin: Thông tin chung về cơ sở; Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp và Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Theo congluan

Có thể bạn quan tâm