Từ khóa: ông Trần Minh Sơn

Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở: Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở: Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

(GLO)- Tại Gia Lai, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng, yếu tố hàng đầu để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.