Từ khóa: dòng vốn FDI

Sớm có công cụ "lọc" FDI

Sớm có công cụ "lọc" FDI

Thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các ý kiến trong cuộc họp mới đây tại Bộ Tư pháp đều thống nhất với sự cần thiết ban hành bộ tiêu chí này.