Từ khóa: Con nuôi đồn Biên phòng

Vì bình yên buôn làng - Kỳ 4: “Gốc có vững, cây mới bền”

Vì bình yên buôn làng - Kỳ 4: “Gốc có vững, cây mới bền”

(GLO)- Đó là đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử dân tộc. Vận dụng quan điểm đúng đắn của Người, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã chủ động củng cố “gốc rễ” bằng cách thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, gắn bó với cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.