.

(GLO)- Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án xóa thôn, làng trắng đảng viên, tiến tới xóa thôn, làng chưa có tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, trong những năm qua, huyện Đak Pơ đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, từng bước thực hiện việc xóa thôn, làng chưa có TCCS đảng.

Ông Dương Cư- Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ cho biết: Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt tới các TCCS đảng và các đảng viên trong toàn huyện. Ông nói: “Về chỉ đạo thực hiện, Huyện ủy Đak Pơ tập trung tăng cường công tác đào tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác phân công cấp ủy viên phụ trách thôn, làng, đảng viên phụ trách nhóm hộ và tăng cường, điều chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các thôn, làng nhằm từng bước xóa thôn làng chưa có đảng viên, chưa có TCCS đảng”.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới.
Lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… thông qua đó phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, lựa chọn đưa vào nguồn bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp Đảng. Chỉ riêng năm 2011, toàn huyện đã kết nạp được 80 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.005 người. Trong năm, huyện cũng đã mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 117 quần chúng ưu tú.

Thực hiện công tác phân công lại cấp ủy viên, tăng cường, điều chuyển đảng viên và củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, huyện đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung củng cố, kiện toàn, tiến hành chia tách thành lập mới các tổ chức Đảng có đủ điều kiện và phân công các cán bộ xã là đảng viên, cấp ủy viên, thành lập chi bộ ở những thôn, làng trắng đảng viên và tổ chức Đảng nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đến các thôn, làng trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung củng cố, xây dựng các TCCS đảng yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng. Nhờ đó, đến nay, 73/73 thôn, làng trên địa bàn huyện đều đã có TCCS đảng, không còn thôn làng trắng TCCS đảng, chất lượng hoạt động của chi bộ từng bước được nâng lên đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực.

Có thể thấy, các cấp ủy Đảng và đảng viên đã nhận thức đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và coi đây là một trong những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên. Đa số đảng viên đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, vai trò lãnh đạo của TCCS đảng cũng được nâng lên.

“Ở đây, chỉ tiêu đặt ra của Đảng bộ năm 2012 là 8%, trong đó, chú trọng phát triển đảng viên ở các thôn, làng, chủ yếu là phát triển Đảng trong thanh niên, quần chúng tiêu biểu ở nông thôn, nhất là phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên”- ông Hồ Văn Niên- Bí thư Huyện ủy Đak Pơ cho biết.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Đak Pơ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng, nâng cao nhận thức giác ngộ về Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, quần chúng nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó các đoàn thể lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng… góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hiền

.