Công tác cán bộ đạt được những kết quả quan trọng (*)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sáng 14-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội nghị, đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai trích đăng nội dung bài phát biểu và kết luận hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.  

Kế thừa và phát huy các kỳ đại hội trước, Đại hội XII của Đảng một lần nữa xác định “Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, trong đó, công tác cán bộ có thể được coi là “then chốt của then chốt”. Đây vừa là đúc kết sâu sắc từ lý luận và thực tiễn lãnh đạo của Đảng qua nhiều thập kỷ, vừa là sự kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.           Ảnh: Đ.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) là một nghị quyết lớn, toàn diện về công tác cán bộ. Vừa qua, Trung ương đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kết đánh giá về công tác cán bộ để tiếp tục đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đối với tỉnh ta, ngay sau khi nhận được văn bản của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 7 về việc tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

Với quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng quan điểm, định hướng của Đảng. Trong đó, đã ban hành Quyết định số 581-QĐ/TU, ngày 20-12-2007 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 20-12-2007 về Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 1244-QĐ/TU, ngày 7-4-2014 quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số quy định khác để triển khai thực hiện. Đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian đến, nhất là trong công tác sắp xếp, đánh giá, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh còn thấp. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đạt chuẩn về trình độ; thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn cao, cán bộ giỏi đầu ngành.

Công tác đánh giá cán bộ có lúc chưa đúng thực chất. Kiểm điểm phê bình hàng năm còn tình trạng chung chung; tiêu chí đánh giá có những mặt định tính, chỉ dựa vào nhận xét chủ quan. Còn tình trạng nể nang, ngại va chạm “dễ người dễ ta”; nhận xét còn cảm tính, chưa thực sự căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa xem xét toàn diện quá trình công tác, điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, môi trường công tác.

Việc xây dựng tạo nguồn quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo theo yêu cầu, chưa có tính kế thừa, phát triển; tỷ lệ đưa vào quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển về lâu dài còn thấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn với quy hoạch và nhu cầu sử dụng; việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có lúc còn nặng về cơ cấu, chưa chú trọng về chất lượng, năng lực thực tiễn của cán bộ.

Việc phân cấp quản lý cán bộ còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Có lúc dẫn đến tình trạng chậm trễ, không đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời, có những thủ tục kéo dài thời gian để hoàn thành việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Có thể nói, công tác tổ chức cán bộ là công việc khó. Trong quá trình triển khai, thực hiện, rất nhiều khâu, nhiều bước, nhất là khâu tuyển chọn quy hoạch còn gặp khó khăn. Do đó, cần có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương và yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thời gian tới, Đảng bộ tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ; xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ.

Thứ hai, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, tiến hành đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ:

Về đánh giá cán bộ: Đây là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, đòi hỏi phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ, nhất là trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhằm tạo động lực cho cán bộ cống hiến, nếu đánh giá không chính xác sẽ làm triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ. Do đó, không được nể nang, né tránh trong công tác đánh giá cán bộ, phải gắn việc đánh giá cán bộ với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về quy hoạch cán bộ: Phải bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Chủ động phát hiện, tiến cử, giới thiệu những cán bộ trẻ, có triển vọng; kết hợp xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ nghiên cứu khoa học.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Việc đào tạo cán bộ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng đào tạo để hợp lý hóa bằng cấp, không phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành công tác. Đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; có cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, thu hút người có phẩm chất, năng lực, trình độ vào các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Về luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ: Việc điều động, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, chủ động. Không điều động, luân chuyển cán bộ bị kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật... đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm đào tạo sớm, đào tạo trình độ cao.

Kiên quyết không luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo nếu không đủ điều kiện về trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và uy tín thấp. Mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu nhân sự để lựa chọn người có phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mạnh dạn thay thế cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giáo dục, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, có trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách; có ý chí khắc phục khó khăn, đứng vững trước những cám dỗ về vật chất, sức ép trong công việc, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ tốt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn đổi mới, không trì trệ, bảo thủ.

------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp

(GLO)-

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.