Xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 26-12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nội vụ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo.

Tinh giản 21.247 biên chế

Báo cáo công tác ngành nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày cho thấy thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ và ngành Nội vụ đã tiếp tục thực hiện việc quản lý và kiểm soát biên chế chặt chẽ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017 giảm 1,5% so với năm 2016.

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao biên chế năm 2017 cho các bộ, ngành và địa phương để chủ động phân bổ và thực hiện.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nội vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành nội vụ.

Tính đến ngày 15-12, có 49 lượt bộ, ngành và 149 lượt địa phương đề nghị thẩm tra các phương án tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và 2017, với tổng số tinh giản biên chế là 21.247 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 880 người; các cơ quan hành chính là 2.643 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 13.694 người; cán bộ, công chức cấp xã là 3.913 người; doanh nghiệp nhà nước là 117 người.

Năm 2016, có 19 lượt bộ, ngành và 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế, với số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là 11.915 người (10.384 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 1.501 người hưởng chính sách thôi việc ngay).

Năm 2017, có 12 lượt bộ, ngành và 43 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế, với số đối tượng được giải quyết tinh giản biên chế là 3.557 người (3.126 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 423 người hưởng chính sách thôi việc ngay).

Một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Nam, Nghệ An, Cà Mau, Hà Giang, Hải Phòng...

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, toàn ngành đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của cải cách chế độ công vụ, công chức. Vị trí việc làm và hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơ bản đã hoàn thành. Chế độ đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm tiếp tục hoàn thiện cùng với đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức...

Việc phân cấp trung ương-địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với ủy quyền và phân công. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được đẩy mạnh trong các đơn vị sự nghiệp. Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực. Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt.

Bộ và ngành nội vụ đã tham gia giúp Chính phủ và cùng chính quyền địa phương các cấp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bổ nhiệm không đúng quy trình những người không xứng đáng

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành nội vụ năm 2016, song Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những mặt hạn chế của toàn ngành thời gian qua. Cụ thể là công tác cải cách hành chính còn chậm, tổ chức bộ máy hành chính vẫn có chỗ còn cồng kềnh, kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá chính xác và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, ban hành một số văn bản, đề án còn chậm; chưa kịp thời đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ, công chức. Tình trạng quan liêu, hách dịch, thiếu tinh thần trách hiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục. Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ còn có những biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng còn hạn chế.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Trong lĩnh vực tuyển chọn công chức, viên chức, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch, để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng; rà soát, sửa đổi ngay các quy trình thủ tục bất hợp lý.

"Sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng thực chất con người được bổ nhiệm không xứng đáng với các tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm vào các vị trí," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, ngành Nội vụ cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế đồng bộ với các giải pháp khác. Cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ. Nghiên cứu, kịp thời tham mưu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện Đề án tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ và ngành Nội vụ cần tập trung xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà Bộ, ngành nội vụ được phân công, phấn đấu xây dựng thể chế đồng bộ, thống nhất, đặc biệt chú ý đến Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy.

Bộ cần gương mẫu rà soát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xem xét kỹ chức năng nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành nội vụ khắc phục tình trạng nặng trên nhẹ dưới trong công tác khen thưởng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

(GLO)- 

Trong giai đoạn 2019-2024, nhờ triển khai có hiểu quả các chính sách dân tộc, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, kinh tế-xã hội phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông…

Quang cảnh hội nghị.

Pleiku thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trên 621 tỷ đồng

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Pleiku thu ngân sách nhà nước trên 621 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Thông tin được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024 của UBND thành phố diễn ra ngày 13-6.
An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã An Khê lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029) sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Đến thời điểm này, các điều kiện cần thiết cho ngày hội lớn đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hoàn thành.
Krông Pa: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp bò

Krông Pa: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp bò

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa vừa ra quyết định bắt giữ Nay Trôn (SN 1992, trú tại xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, cho gia đình bảo lãnh đối tượng Ksor Lam (SN 1988, trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) do đang điều trị bệnh.