Sửa đổi 50 nghị định liên quan đến đầu tư, kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đây là thông tin được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình báo cáo tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, sáng 22-5.

Sửa đổi 50 nghị định liên quan đến đầu tư, cắt giảm hơn 4.500 TTHC

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, đến nay Chính phủ đã sửa đổi 50 nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa trên 4.500 thủ tục hành chính; kết nối cơ chế một cửa ASEAN với 4 nước; đã xử lý 850/1.100 kiến nghị của doanh nghiệp (đạt trên 77%). Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo niềm tin và không khí phấn khởi, được cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 9 bậc (từ 91/189 lên 82/190 quốc gia, vùng lãnh thổ).Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 3, tháng 4 đạt mức cao trong 22 tháng và cao nhất trong khu vực ASEAN, thể hiện sức mua và năng lực sản xuất tăng ổn định, liên tục.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tại Quốc hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tại Quốc hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ: Một số cơ chế chính sách còn bất cập, nhất là về phí, lệ phí liên quan đến đầu tư kinh doanh và công tác thanh tra, kiểm tra. Tổ chức thực thi pháp luật chưa nghiêm; chậm sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật. Một số chỉ tiêu cụ thể về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh còn thấp. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều và đang tăng mạnh nhưng chủ yếu là nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn lớn. Năng lực khu vực doanh nghiệp trong nước chưa cao và gắn kết với khu vực FDI còn hạn chế.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo triển khai hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua, nhất là việc ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật về quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý ngoại thương và Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tiếp cận đất đai, các nguồn tài nguyên.

Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các mục tiêu cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết 19 của Chính phủ. Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

“Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong đó yêu cầu không kiểm tra, thanh tra quá một lần/năm”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Đồng thời, phát huy vai trò Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách và nhiệm vụ được giao trong hệ thống hành chính nhà nước.

Kỷ luật, kỷ cương trong nhiều cơ quan, đơn vị và trong xã hội còn chưa tốt

Về kỷ luật kỷ cương, công tác cán bộ và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định: Chính phủ đã tập trung chỉ đạo khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ban hành 10 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và Quy chế làm việc của Chính phủ. Đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về văn hóa công sở, cấm uống bia, rượu trong giờ hành chính; cấm dùng xe công đi lễ hội, việc riêng; cấm tặng quà lãnh đạo nhân dịp Lễ, Tết. Bước đầu chấn chỉnh quản lý đô thị, nhất là ở Hà Nội và TPHCM.

“Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; kỷ luật, kỷ cương trong nhiều cơ quan, đơn vị và trong xã hội còn chưa tốt. Tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém; một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận. Hiệu lực hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế”, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ ngành, địa phương. Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; phân cấp quản lý viên chức và tự chủcác đơn vị sự nghiệp công lập. Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và của các ngành, các cấp; công khai tình hình, kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo khắc phục những yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác cán bộ, nhất là về tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm