Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phong trào thi đua trong cả nước có chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015”.

Sáng 28-12, Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006-2010 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015; Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các báo cáo tham luận rất thiết thực, xây dựng của các đại biểu đại diện các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc từ các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước.

Đại hội VIII thành công tốt đẹp

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Đại hội đã thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua đã có bước phát triển mới. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động mạnh mẽ, sâu rộng và đã cổ vũ, động viên được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với các phong trào thi đua của toàn quốc, ở ngành nào, địa phương nào cũng có những phong trào thi đua, với nội dung thiết thực và hình thức tổ chức phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên và nhân dân tham gia; hệ thống các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức bộ máy về thi đua khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của đất nước. Chúng ta đã ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước. Cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân khoảng 7%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.160USD, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 9,5% , an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và bảo đảm ngày càng tốt hơn; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Kết quả này đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo.


Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã được Đảng và Nhà nước ta ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quí. Chúng ta thực sự xúc động về những việc làm cao đẹp và thành tích của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo và giao lưu tại Đại hội. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, tô thắm thêm truyền thống và kết quả tốt đẹp về thi đua yêu nước của dân tộc ta. Đây là những tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và chiến lược 10 năm tới, cả nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011-2015 đạt 7-7,5%/năm; đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2000 USD, gấp 1,7 lần năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 2%/năm; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề với những thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn thách thức đều lớn.

Để phấn đấu thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”.

5 nội dung của phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh tới 5 nội dung cơ bản của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới. Trong đó, quan trọng nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Thủ tướng khẳng định, phải gắn phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó làm cho mọi người thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Theo Thủ tướng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian, đồng thời phái chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn làn, kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, công tác và học tập. Làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về tổ chức tôn vinh các danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực lan toả trong xã hội.

Nội dung cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy về thi đua khen thưởng, trong đó khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình mới.

“Sau Đại hội hôm nay, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của Bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Ngay sau lời phát động thi đua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt tuổi trẻ cả nước Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đọc lời bế mạc Đại hội.

Trước đó, Đại hội đã dành gần hết buổi sáng 28-12 nghe báo cáo của các điển hình tiên tiến của các đại biểu: Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh- Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn- Binh chủng Công binh; Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm- Trưởng phòng CS ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An; Trương Văn Trị - Giám đốc Công ty TNHH Giống thuỷ sản Hải Long tỉnh Thái Bình, Nguyễn Văn Trúc, Bí thư Chi bộ thôn Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm- Phó Chủ tịch Hội đồng Phật giáo Việt Nam; Đinh Huy Chiến- Chủ nhiệm HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên…
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)-

Sáng 9-4, tại phòng họp trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính

(GLO)- Chiều 4-4, đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025 của Gia Lai.