Từ khóa: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023