Từ khóa: KOLs

Xã hội hóa công tác truyền thông

Xã hội hóa công tác truyền thông

Có thể xem việc chính quyền mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tham gia truyền thông chính sách là một "cú" vượt ngưỡng tư duy rất đáng hoan nghênh. Đó cũng là một cách thức sáng tạo để xã hội hóa công tác truyền thông chính sách.